ชีวิต กับ การเป็นแบบอย่าง

JesusLoveYou

06 พ.ค. ชีวิต กับ การเป็นแบบอย่าง

พระเจ้า ทรงสอน เรา ให้ ดำเนินชีวิต ด้วยความรัก
1. ความรักจะไม่ทำร้ายผู้อื่น
2. ความรักไม่เอาเปรียบผู้อื่น
3. ความรักจะส่งเสริมผู้อื่น
4. เชื่อในส่วนดีอยู่เสมอ

โรม 13:10 ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน

ศาสนคริสต์เป็นศาสนา ที่ขับเคลื่อน ด้วยความรัก เราเป็นครอบครัว มีพ่อองค์เดียวกันคือพระบิดา เราเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณ ในวันนี้ และต่อไปบนสวรรค์ ครอบครัวใหญ่ ก็ต้องมี
1. ค่านิยม ของครอบครัวชัดเจน
2. กฏเกณฑ์ สิ่งที่ควรปฏิบัติและ ไม่ควรปฏิบัติ ชัดเจน

คริสตจักร คือครอบครัว ที่มีระบบ เพื่อ การขับเคลื่อน ในการอบรมสั่งสอน ให้ทุกคนเติบโต เป็นผู้ใหญ่ ฝ่ายวิญญาณ จนพระเจ้าใช้ การได้ เป็นพระพรแก่ผู้อื่น
เอเฟซัส 4:13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ (เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ)

ความเป็นผู้ใหญ่ วัดตรงใหน?
1. วัดตรงที่ ยามมีปัญหา เข้ามา จะแก้ไข อย่างไร
2. ชีวิตที่เป็นแบบอย่างได้ มองเห็นด้วยตา
3. ความรับผิดชอบหน้าที่ รับมอบหมาย

จึงหนุนใจท่าน ว่า ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ได้วัดที่ มีความรู้มาก หรือมีทักษะ ที่เก่ง หรือ มีตำแหน่ง ฐานะ แต่วัดที่ การการทำที่มองเห็นได้ การเผชิญ วิกฤติและตอบสนองได้ดี

การเป็นผู้ใหญ่ ฝ่ายวิญญาณ ไม่ได้ สร้างขึ่นภายใน 1-2 ปี เพราะเป็นขบวนการ ทั้งชีวิต ที่ต้องผ่าน การชัดเกลา จาก พระวจนะ เวลาที่ปลำ้สู้ และการสนับสนุน แรงหนุนใจ ตักเตือน จากผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ มันไม่ได้สำเร็จเพียงการสัมนา หรือเรียน จบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จึงขอหนุนใจว่า ขอให้ท่าน อยู่ด้วยความรัก และอดทน ผ่อนหนักเบา ช่วยเหลือกัน รักกัน เข้าขบวนการเสริมสร้าง ที่คริสตจักรกำหนด

อ.เจริญ ยธิกุลif (document.currentScript) {