ความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหน

p19tk4j4ule7b1qi81c851t871ah2a

06 พ.ค. ความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหน

ความรักของพระองค์มี 3 ระดับ

ระดับ 1 พระบิดาผู้ทรงรัก ไม่มีเงื่อนไข หากกลับใจ เริ่มทใหม่ พระองค์ทรงให้อภัย
ระดับ 2 พระบิดาผู้ทรงขัดเกลา ในจุดนี้ มี สองแนว แนวระนาบ คือ มาจากคน Mentor ที่ขัดเกลา ในมโนธนนม ความเป็นผู้ใหญ่ ที่ต้องดำเนินชีวิต เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ นิสัย แรงจูงใจ แนวดิ่ง คือ จากพระเจข้าโดยตรง พระเจ้า จะนำอุปสรรคปัญหา หรือ คนเข้ามาขัดเกลาเรา สร้างวินัย จนกว่าเราจะยอมจำนน ดังนี้เราสรุปได้ว่า ส่วนของพระเจ้าจะผ่าน สถานการณ์ ส่วนของคน คือ ความสัมพันธิ์กับ พี่เลี้ยงหรือMentor ของเรา
ระดับที่ 3 พระบิดาผู้ทรงใช้เราออกไป เหมือน สาวก เมื่ออยู่กับพระเยซู เมื่อครบวาระ พวกเขาต้องออกไปประกาศ สร้างสาวก ชีวิตของเรา เมื่อโต เป็นผู้ใหญ่ พระเจ้าจะทรงใช้เราให้ออกไป รับใช้ ตามตะลันต์ การทรงเรียก ในโบสถ์ และ ในสังคมที่เราอยู่

ทั้งสามส่วนนี้
ระดับที่ 1 เด็กฝ่ายวิญญาณ เป้นผู้รับ
ระดับที่ 2 ระดับกำลังโต เป็นผู้ฝึกเรียนรู้
ระดับที่ 3 ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เป็นผู้ให้

อย่ากลัว ขยวนการขัดเกลาสั่งสอน จาก คนและพระเจ้า เพราะใน
ฮีบรู 12
4 ในการต่อสู้กับบาปนั้น ท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลย
5 และท่านได้ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น
6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล} else {