บทความ

p19tis8auhne14l83fr1a7r12107
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 4 : การบังเกิดใหม่ (REGENERATION)

เมื่อท่านเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ได้เป็นบุตรของพระเจ้า  แต่ปัจจุบันในการที่ท่านจะมีชีวิตที่บังเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์  คือ การได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์จนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เพียงแค่ตำแหน่ง  ลาภ  ยศ  เกียรติ  ศรัทธาในพระเจ้า ศาสนา หรือวัตถุ ชื่อเสียงไม่ได้ช่วยให้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ แต่การบังเกิดใหม่ด้วยน้ำ (พระวจนะ) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่านั้น  ที่ช่วยให้บังเกิดใหม่ที่แท้จริงสมบูรณ์  ที่ส่งผลมาเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้นั้นเพื่อรอเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ "การบังเกิดใหม่"ยน.3:1-10 เนื่องด้วยความบาป  มนุษย์จึงเปรียบเสมือนคนตายแล้วฝ่ายวิญญาณ และเขาจะฟื้นคืนชีวิตใหม่เองก็ไม่ได้...

Bokeh background
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 3 : การไถ่ (REDEMPTION)

การเสด็จมาในโลกของพระคริสต์  เพื่อมาไถ่มนุษย์ออกจากห้วงเงื้อมมือของมารร้าย ไสยศาสตร์ ปลดปล่อยจากโชคชะตาราศี ทาสของความบาป อำนาจของเวรกรรมที่คอยตามสนอง                              ...

Bokeh background
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 2 : การแก้ไขความบาปของพระคริสต์ (SINS)

เพราะความบาป  มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้า และเสื่อมจากพระสิริของพระองค์ การกระทำ  ความคิด และจุดมุ่งหมายตกจากระดับมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนด มนุษย์มีสภาพที่เสื่อมในฝ่ายวิญญาณ  หวาดกลัวต่อคำแช่งสาปในอดีต มนุษย์พยายามแก้ไขบาป และหาหนทางเพื่อที่จะหลุดพ้นความผิดบาป ด้วยความเข้าใจของตนเอง ดังเช่น  รูปลักษณะของการหลุดพ้นจากเวรกรรม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดหลักคำสอน ศาสนา ปรัชญา การทำดี ทำบุญ  แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ มนุษย์พยายามจะขึ้นไปให้ถึงมาตรฐานพระเจ้า ด้วยกำลังของตนเอง  แต่ก็ไม่สำเร็จ  เพราะเขาอ่อนแอเกินไป  พระคริสต์จึงต้องเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อไถ่มนุษย์ เมื่อ...

p19tivjgef1l2gur0vd9lkfrg4e
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 1 : ความบาป

  คนไทยมักเข้าใจว่า มนุษย์เป็นคนบาปก็ต่อเมื่อเขาได้ทำบาป หรือทำผิดศีลห้า ศีลแปด แต่พระคัมภีร์ได้บอกข้อเท็จจริงให้แก่เราว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป" (โรม 3:23) เราทุกคนมีธรรมชาติ บาปอยู่ในตัวอยู่แล้ว จึงส่งผลออกมาเป็นการกระทำภายนอก จึงเป็นหลักอย่างหนึ่งว่า แม้มนุษย์ไม่ทำบาปทำผิดเขาก็เป็นบาปอยู่แล้ว ดังนั้น "ความบาป" จึงอยู่ทั่วไปในโลกนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ทุกคนสืบเชื้อสายมาจาก อาดัม ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกของโลกและได้ทำบาป แต่เราขอบคุณพระเจ้า...

p19tiuroes17317umn7qm1e14ao6
05 พ.ย.

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 3 : การอธิษฐาน

การอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปราถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราเป็นบุตรของพระองค์ เราย่อมมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟังเสียงของพระองค์ผ่านการอธิษฐาน ขอให้เรามีใจกล้าที่จะอธิษฐาน ทูลขอ อีกทั้งใช้สิทธิพิเศษในการเป็นบุตรนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ สรรเสริญ ยกย่องและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆ วัน ทำไมต้องอธิษฐาน 1.เป็นคำสั่ง พระคัมภีร์สั่งให้เราอธิษฐาน (1 ธส.5:17  “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”) คำนี้ย่อมแสดงถึงความสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นย่อมเป็นผลดีแก่เรา การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ...

zEk8RJdmQrqja2XwbjgJ_DSC_2368
05 พ.ย.

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 2 : พระวจนะของพระเจ้าดีอย่างไร

ความรู้ด้านพระวจนะนั้นควรรู้สามด้าน 1. รู้เข้าใจพันธสัญญาเดิมและใหม่ 2. หลักการดำเนินชีวิต 3. หลักข้อเชื่อ ค่านิยม แห่งชีวิต พันสัญญาของพระเจ้า 7 ประการ 1. หากติดสนิทกับพระองค์เมื่อทูลขอสิ่งที่จำเป็นจะประทานให้ ยน15:7 2. หากตัดสินใจเลือกวิถีทางของพระเจ้าก่อนจะทรงเลี้ยงดูท่านไม่ขาดสาย มธ6:33 3. หากเชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติ ก็จะเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุด ฉธบ28 4. หากรับใช้พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จรางวัลให้ฮบ6:10 5. หากรักษาวันสะปาโต จะทรงอวยพรเรา อพย20:8 6. หากท่านให้...