บทความ

p19tis8auj1dmo1drs1sck1fjv7bmc
04 พ.ย.

จะเดินตามพระสัญญาได้อย่างไร? ตอนที่ 4 : อยู่ในความสัมพันธ์

ดาวิดผ่านการทดสอบในเรื่อง ความ ถ่อมใจและการ แสวงหาพระเจ้า ตลอดเวลา แม้จะถูกพ่อ พี่ๆ ดูถูกมองข้าม ผู้เผยวจนะซามูเอลมองผ่าน ว่าท่านไม่น่าจะใช่ คนที่พระเจ้าเจิม จนพระเจ้าต้องเข้ามาแทรกแทรง บอกกับซามูเอลไห้เจิมดาวิด จากนั้น กษัตริย์ ซาอูลผู้นำของอิสราเอล พ่อตาของ ของตัวเองที่เคยยก ลูกสาวไห้ ท่าน...

p19tk4j4un5ev11qc1s5b15p01sfli
04 พ.ย.

จะเดินตามพระสัญญาได้อย่างไร? ตอนที่ 3 : ทุกอย่างมีเงื่อนไข

เราต้องเข้าใจก่อนว่า พระสัญญามักมีเงื่อนไข ให้มองดูเงื่อนไขให้ดี เช่นคำว่า ถ้า ,เหตุฉะนั้น เป็นคำสั่งให้พิจราณา แต่หากคำกล่าวที่บอกว่า ทั่วไป จง,เจ้า เป็นคำสั่ง เจอะจงัดเจนเจาะจง พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาให้แก่เราเพื่อช่วยให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จ ไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้าทำตามใจเรา อย่าทึกทัก สรุป ไปเองว่าพระสัญญาจะสำเร็จในเวลาไหน หรือสถานที่ใด หรืออย่างไร เพราะเราไม่รู้แน่นอน ถ้าพระเจ้าไม่ได้สำแดงให้แก่เรา เพราะพระสัญญามีเงือนไขเวลา...

pexels-photo
04 พ.ย.

จะเดินตามพระสัญญาได้อย่างไร? ตอนที่ 2 : พระสัญญาเจาะจง เรมาร์

เรมาร์ คือพระสัญญาที่ให้เป็นพิเศษกับเราเฉพาะ สถานะการณ์ เวลา เหตุการรณ์นั้น เนื้อหาในคำสัญญานั้นจะชัดเจนว่าให้กับใคร โดยผ่าน คำเผยพระวจนะ ,การตรัสส่วนตัว หรือผ่านพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่นใน 1พกษ.9:5 “แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้า เหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ ดังที่เราได้สัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘ เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล ’ ” ถ้าในบริบทเราจะเห็นชัดเจนว่านี่คือพระสัญญาที่พระเจ้ามีให้แก่ ซาโลมอน แต่บางครั้งเรา อธิษฐาน...

p19tis8au416so1jav1agd7k4os05
04 พ.ย.

จะเดินตามพระสัญญาได้อย่างไร? ตอนที่ 1 : พระสัญญาทั่วไปสำหรับทุกคน

เราอาจถามคำถามนี้ใหม่ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นพระสัญญาทั่ว ๆ ไปหรือเป็ พระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรา ? พระสัญญาทั่วไป คือพระสัญญาที่ให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกหนทุกแห่งทุกยุคทุกสมัย มี ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า พระเจ้าไม่เคยกำหนดเวลาไว้ในพระสัญญาของพระองค์ ตัวอย่างของพระสัญญาทั่วไป ได้แก่ 1ยน.1:9 “ ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ”...

p19tirnrjt1af0t8iq3o1ku41ub27
04 พ.ย.

พันธสัญญาของพระเจ้า

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่สามารถเป็นคนดีพร้อมได้ ด้วยกำลังเราเอง เพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีกายที่บาป และมีตัวเร้าคือกิเลส อยู่ภายใน แต่เรา เดินด้วยพระสัญญาที่พระเจ้า ทรงกระทำให้เราแล้วที่ กางเขน พระเจ้าต้องการให้เรามีความสุข ไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์ผิดหวัง เราต้องมีสุขภาพที่ดี ต่อไปเป็นพันธสัญญา เกี่ยวกับสุขภาพ 1. ท่านต้องมีอารมณ์ดี ร่าเริง อย่าเครียด อย่าอมทุกข์ บ่น หาทางร่าเริงไว้ สุภาษิต 17: 22...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 7

แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราแล้ว และพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นกษัตริย์ในจิตใจของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น พระวิญญาณของพระเยซู เป็นพระวิญญาณของพระบิดา ก็คือสามเป็นหนึ่ง พระบิดาครอบครองจักรวาลและโลกนี้ เป็นผู้ประทานให้ เป็นผู้อนุญาต เป็นผู้ห้าม พระเยซูคริสต์เจ้าสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะว่าเป็นพระภาคหนึ่ง ของพระเจ้าที่เคยมาอยู่ในโลกนี้ เพื่อมารับความบาป มาเป็นปุโรหิต ตัวแทนปุโรหิตให้กับเรา ทุกวันนี้พระเยซูจึงคงอ้อนวอนอธิษฐานเผื่อเรา แต่ว่าเราแต่ละคนนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับพระเจ้า แล้วให้พระบิดาพระบุตรเข้าใจ...