บทความ

p19tiuroetvvk1p429bs124jcf8d
30 ต.ค.

ความสำเร็จของครอบครัว ด้านที่ 5 คือ บุตรต้องเชื่อฟังและรักบิดามารดา

อฟ 6:1-2 “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ กระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่ มีพระสัญญาไว้ด้วย” ก. ท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดก่อนวางรากสร้างโลกว่าท่านเหมาะที่สุดที่จะเป็นลูก ครอบครัวนี้ ข. ความรักที่มีต่อพ่อแม่ พระคัมภีร์ใหม่กล่าวหลายข้อเกี่ยวกับความรัก เช่น - ให้รักพระเจ้าผู้เดียว (มธ.6:24) - ความรักต้องตั้งอยู่บนความกตัญญู (ลก.7:42,47) - ความรักที่เชื่อฟังและต้องแสดงออก (ยน.14:15, 1ยน.4:12,20) - ความรักของคริสเตียน คือ...

p19tirnrjt1af0t8iq3o1ku41ub27
30 ต.ค.

ความสำเร็จของครอบครัว ด้านที่ 4 คือ ท่านตระหนักว่า ลูกเป็นมรดกจากพระเจ้า และควรคืนพระเจ้า

ก) ควรดูแลลูกเหมือนนางฮันนา 1 ซมอ 1:20 พระเจ้าประทานบุตรแต่นางฮันนา และใน 1 ซมอ 1:28 นางคืนบุตรนั้นต่อพระเจ้า 1 ซมอ 2:18 ซามูเอบปรนนิบัติพระเจ้า และใน 1 ซมอ 2:21 พระเจ้าประทานบุตรให้นางเพิ่มอีก ข) แม้ว่าลูกท่านจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ควรเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมอบความไว้ววางใจท่าน...

p19tirnrjut6bf2417aqi9v96a8
30 ต.ค.

ความสำเร็จของครอบครัว ด้านที่ 3 ให้ครอบครัวควรตั้งเป้ารับใช้พระเจ้า

โยชูวา 24:15 “และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์” ก) ท่านควรมีเป้าหมายนโยบายประจำครอบครัวว่าจะรับใช้พระเจ้า ให้เกรียติพระเจ้าก่อน ให้อาชีพเป็นช่องทางในการรับใช้พระเจ้า ที่จะช่วยชุมชนที่เราอยู่ ข) สาวกคนแรกในชีวิต คือ สามี/ภรรยา ลูก ค) เราจัดเวลาให้งาน เลขา เพื่อน ลูกแกะ...

p19tk4j4uo1hfm1ljrhtul616ohk
30 ต.ค.

ความสำเร็จของครอบครัว ด้านที่ 2 เราต้องมีวินัย สมดุลย์ อย่าดำเนินชีวิตเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง จัดเวลาเจาะจงเพื่อร่วมกิจกรรมของคริสตจักร เช่น คืนอธิษฐาน ในคืนวันศุกร์หนึ่งขณะผมที่นำอธิษฐานในห้องประชุม ผมเริ่มอธิษฐานเผื่อหลายคนที่มีปัญหา เช่น บางคนบอกว่าเขากำลังโดนมารทดลองถูกมารโจมตี และมีปัญหาต่างๆ ผมจึงนำเรื่องนี้ทูลต่อพระเจ้าว่าทำไมบุตรของพระองค์ต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านี้ ทั้งที่พวกเราบอกว่าเราเป็นกองทัพเป็นบุตรจอมราชันมีฤทธิ์อำนาจ แต่ขณะดำเนินในโลกนี้บางคนก็รับใช้แต่กลับมีคำพยานว่า เจ็บป่วย สุขภาพไม่เเข็งแรง โดนมารทดลอง ถูกมารโจมตี แล้วสมาชิกใหม่และคนไม่เชื่อจะไม่สับสนหรือ ทันใดนั้นผมได้เห็นภาพผ้าผืนหนึ่งที่บังใบหน้าคนอยู่ แล้วพระคำของพระเจ้ามาถึงผมว่า “ม่านได้บังความจริงของพระเจ้าในชีวิตของบุตรบางคนของพระองค์ ค่านิยมของโลก ความคิด การโกหกของมารได้หลอกบังสิ่งที่เป็นชีวิตจริงของพวกเขา คือ เขาเป็นบุตรพระเจ้า...

Lights On Blue Background, Bright Blue Abstract Christmas Background With White Snowflakes
30 ต.ค.

ความสำเร็จของครอบครัว ด้านที่ 1 ความสำเร็จด้านครอบครัว การทำงาน และการรับใช้

ความสำเร็จของครอบครัว เป็นรากฐานของความสำเร็จทุกด้าน ความสำเร็จแรก คือ ความสำเร็จด้านครอบครัว การทำงาน และการรับใช้ ชีวิตเราก็เปรียบเสมือนการแข่งขันไตรกีฬาซึ่งประกอบไปด้วย การแข่ง วิ่ง ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ เราต้องแข่งตามกติกาหากแพ้ด้านหนึ่งด้านใดก็เท่ากับแพ้ทั้งหมด ดังนั้นเราต้องดูแลครอบครัวให้เรียบร้อยและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำงานให้สำเร็จและเกิดผล และการรับใช้สำเร็จด้วย 2ทธ2:5 2:5 ‘และถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ’ นักกีฬาจะมิได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกา ท่านจะได้รับชัยชนะเมื่อท่านเดินตามกติกาของพระเจ้า คือ ความไพบูลย์และความสมดุลย์ ด้วยเหตุนี้...

q
30 ต.ค.

ครอบครัวจำเป็นต้องสำแดงรักแท้ของพระเจ้าแก่สังคม

1. สามีภรรยาควรตั้งใจอยู่ด้วยกัน ไม่มีคำว่า ‘เลิก’ ความรักเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเวลาที่ยาวนาน เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งยอมรับข้อผิดพลาดกันและกันได้ 2 ความรักที่แท้จริงจะสงบเงียบ ปลอดโปร่ง สามารถพึ่งพาได้ ยกย่อง อิ่ม ปิติสมบูรณ์เมื่ออยู่ด้วยกัน และมิใช่อารมณ์หวือหวา ข้อคิด ทำไมสามีหรือภรรยาปล่อยอารมณ์ระเบิดใส่กัน ไม่ใช่เขาไม่รัก แต่เพราะเขาเชื่อว่าคุณจะยกโทษให้ หากทำกับคนอื่นโดนติหนิหรือทำร้ายแน่ แต่กลับกันหลายคู่กับตอบโต้...