บทความ

p19tiuroet1q3vk51f9411ljjb1e
17 ธ.ค.

ขบวนการแก้นิสัยของท่านโดยพระเจ้า ตอนที่ 1 : ขบวนการที่เราต้องร่วมมือกับพระองค์

1 ธส.5:23 ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมาขบวนการชำระ เป็นขบวนการ แก้นิสัย ชีวิต ทั้งชีวิต ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงนำผ่านสถานการณ์ เหตุการณ์ พระคำ และการอธิษฐาน ผ่านการรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการ แยกเราออกจากบาป เพราะพระเจ้าต้องการชำระ เปลี่ยนแปลงชีวิตของ เราด้วย (รม.6:1-11)...

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 6 : ระวังบาปของการบ่น

เพราะเบื่อมีการทดสอบ ต้องมีการฝัดร่อน มีการเยี่ยมเยียน ต้องมีการชำระและเปลี่ยนแปลง มีการสำแดงก็มีการปลดปล่อย แต่ตาของเรา ต้องมองที่พระเยซูคริสต์เท่านั้น ไม่ใช่วิธีการ อันไม่จำกัดของพระเจ้า อิสราเอลบ่น เพราะการเปลี่ยนแปลง จนงูมากัดพวกเขาจนตาย อัศจรรย์แล้วอัศจรรย์เล่าไม่สามารถช่วยเขาได้ให้จดจำ ดูเหมือนพระเจ้ายิ่งทำให้พวกเขามาก เขาก็บ่นด่ามาก การอัศจรรย์แทนที่จะเป็นพระพร ช่วยรับรองความรักของพระเจ้าแก่เขา กลับกลายเป็นดาบที่จะมาจัดการกับความบาปของเขา ดังนั้น อะไรที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมเยียน การสำแดง ท่านควรจะอธิษฐาน ถามพระองค์ ผู้ทรงสำแดง มากกว่าบ่นๆๆ เพราะงูร้ายคือมาร นอนหมอบรอตะครุบคนที่มันจะกัดกินได้อยู่แล้ว เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล...

p19tk4j4un1j4ue241vc21ju38vme
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 5 : ระวังพระเจ้าองค์ใหม่ รูปแบบใหม่

ความบาปของพวกเขา กลุ่มที่มีประสบการณ์การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าในคริสตจักร แต่ไปตายที่ท้องถนนแห่งแสงสีเสียง ก็เหมือนอิสราเอลที่พบการอัศจรรย์ที่ทะเลแดง แต่ไปตายใน ถิ่นทุรกันดาร เพราะว่าพวกเขาลืมความบริสุทธิ์อันอัศจรรย์ของพระองค์ และเล่นสนุกสนานที่ภูเขาซีนาย ขณะโมเสสไปพบพระเจ้า (กลุ่มคนที่พบพระเจ้าแล้วเข้าแสวงหาพระองค์ แต่อีกกลุ่มหนึ่งนำโดยอาโรน เขาเริ่มฉลอง สร้างวัวทองคำขึ้นมา) รูปเคารพ รูปแบบใหม่ของการเยี่ยมเยียน เป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของเขา เรื่องนี้ต้องระวังมาก เพราะการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เยี่ยมเยียนเรา จากนั้นเราควรแสวงหาพระพักตร์พระองค์ต่อไป อย่าเหมือนอิสราเอลที่นำโดยอาโรน สร้างรูปแบบใหม่ของการนมัสการ ตั้งทฤทษฎี หรือรูปแบบใหม่ของการเยี่ยมเยียนของพระองค์ เช่น ท่าทาง คำตอบที่สมบูณณ์แบบขึ้นมา ทำให้เกินอธิปไตยของพระเจ้า ที่จะทำอะไรใหม่...

sea-landscape-mountains-nature
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 4 : ระวังความบาปเพราะความเคยชิน

1 โครินธ์ 10:1-12 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคน ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคน และได้รับประทานอาหารทิพย์ทุกคน และได้ดื่มน้ำทิพย์ทุกคน เพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเขามา พระศิลานั้นคือพระคริสต์ แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เราทราบได้ ก็เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา ไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้น ท่านทั้งหลายอย่านับถือรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ประชาชนก็นั่งลงกินและดื่ม แล้ว ก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนาน อย่าให้เราคบหญิงชั่วเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำ แล้วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคน อย่าให้เราลองดีองค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำ แล้วก็ต้องตายด้วยงูร้าย อย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บ่น...

dawn-nature-sunset-trees
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 3 : อย่าเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของไฟ

อย่าเสียสิทธิ ในการเป็นเจ้าของไฟ เพราะความลุ่มหลง ความเห็นแก่ความสะดวกสบาย ฮีบรู 12:16 อย่าให้ใครเป็นคนทุศีล หรือเป็นคนผิดธัมมะเหมือนอย่างเอซาว ผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสีย เพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียว อย่า เสียสิทธิเพราะความเบื่อหน่าย หรือพระพรที่ตามมา เพราะบางครั้งเราเห็นมากๆ เราทำมากๆ เราอาจเบื่อ หรือชินกับสิ่งที่เกิดขึ้น จนไม่ให้คุณค่ากับไฟของพระเจ้า เหมือนตอนรับใหม่ๆ และเดี๋ยวนี้หันไปสนใจเรื่องรอบข้างที่สะดวก ที่ชอบมากจนทิ้งไฟในเราไป ละเลยดูหมิ่นของประทานอันดีเลิศเหมือนเอซาว เมื่อเขากลับใจก็ไม่ได้คืนมาแล้ว การรับนั้นง่าย...

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 2 : กระพือไฟแห่งของประทานอย่าให้ไฟมอดดับ

2 ทิโมธี 1:6 อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น เปาโลบอกทิโมธีให้ใช้ของประทานในตัวท่าน ทำให้รุ่งเรืองขึ้น ในภาษาเดิม คือไฟที่พัดโหมขึ้น มากยิ่งขึ้น เพราะไฟยิ่งโหม ยิ่งร้อน มีผลต่อสิ่งอยู่ใกล้ และมองเห็นแต่ไกล ของประทานยิ่งทำมากก็ยิ่งเกิดผลมาก คนก็เห็นพระคริสต์มากในเรา ทำไมไฟเรามอดหมดไป? เพราะเราไม่ได้พัฒนาไปไกลมากกว่านี้ ไม่โหมให้รุ่งเรือง ไม่ได้ให้ออกไป มันเผาผลาญอยู่ที่เราเท่านั้น จบที่เราเอง เราต้องเข้าใจว่า...