บทความ

pexels-photo
17 ธ.ค.

การรักษาไฟของพระเจ้า ตอนที่ 1 : เขาจะมีไฟแห่งความรักอันร้อนลุ่มกับพระเจ้าเสมอ

คนมีไฟจะทำให้ผู้อื่นที่อยู่ด้วยร้อนผ่าวด้านจิตวิญญาณ ความร้อนแห่งการทรงสถิตจะเผาผลาญความบาป ชำระให้เขาเป็นทองคำแท้ และมีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ ชีวิตเขาจะแยกออกจากราคีของโลก คนที่มีไฟจะมีชีวิตที่แตกต่าง เขาจะคำนึงถึงความบริสุทธิ์ การเจิม การทรงสถิต และผลของพระวิญญาณกับผลของของประทานจะก้าวคู่ไปด้วยกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วเราจะทำอย่างไร เพื่อรักษาไฟของพระเจ้า ? หนึ่ง เขาจะมีไฟแห่งความรักอันร้อนลุ่มกับพระเจ้าเสมอ วิวรณ์ 2:4 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า เหตุ ฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอย่างเดิม...

sea-landscape-mountains-nature
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 9 : การรับบัพติศมาในน้ำ (BAPTISM)

การรับบัพติศมาในน้ำ  เป็นพิธีหนึ่งที่เป็นสัญญลักษณ์ของการเข้าส่วนในการถูกตรึงถูกฝัง และเป็นขึ้นมาจากการตายร่วมกับพระคริสต์  ผู้รับบัพติศมายอมรับในพิธีนี้ที่เป็นการประกาศตัวเช่นกันว่าจะติดตามเชื่อในพระคริสต์เจ้าโดยไม่หันหลังกลับ  แม้จะพบอุปสรรคปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ต้องมีความแน่ใจจึงจะรับได้ พระคริสต์เองทรงรับบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทุกคน   แม้พระองค์เป็นพระเจ้าไม่มีบาปผิดใดๆ  และทรงรับรองให้เห็นว่าเป็นการกระทำอันชอบธรรมแล้ว  พิธีนี้ไม่ใช่การเสกน้ำมนต์  หรือบนบานศาลกล่าวเหมือนศาสนาอื่น ๆ   ขอให้ผู้ศึกษาได้เรียนให้เข้าใจก่อนรับ บัพติศมาในน้ำ คำจำกัดความ  "บัพติศมา"  เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาเดิมคือ ภาษากรีก ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งแปลว่า "จุ่มน้ำ" ซึ่งจะทำที่ใดก็ได้ที่มีน้ำพอจะจุ่มลงไป (ยน.3:23,...

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 8 : การกลับใจใหม่ (REPENTANCE)

การที่เรามาเชื่อในพระคริสต์เจ้าเพียงเท่านั้นยังไม่พอ เราต้องกลับใจใหม่และหันเข้าหาพระเจ้า ละทิ้งสภาพนิสัยชีวิตที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์ นิสัยเก่า ๆ ที่ไม่ดีนั้นเสีย ถึงแม้เราจะมีเสรีภาพในชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่ชีวิตในร่างกายนั้น เรายังคงถูกทดลอง ยั่วยวนจากสิ่งรอบข้าง เราต้องกลับใจใหม่ ละทิ้งมันไปด้วยความตั้งใจ ตัดสินใจที่จะแสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง          การกลับใจใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์เท่านั้น แต่การกลับใจที่แท้จริงจะส่งผลออก มาจากการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย   ดังคำที่ว่าการบังเกิดใหม่เกิดครั้งเดียว แต่การกลับใจใหม่ จะต้องมีทุกวันทุกเรื่องที่ผิดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า  "การกลับใจใหม่" เป็นการหันกลับจากความบาป และหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า ถ่อมใจลงเชื่อฟังพระองค์  (อสย.55:7, ยรม.8:6, 31:8-9) มนุษย์ได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์...

p19tis8auhr1sld88j5v7nhco8
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 7 : การถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้า

มารร้ายไม่สามารถแตะต้องได้ เพราะพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาและค้ำจุน สั่งสอน นอกจากนี้ ยังได้รับมรดกจากพระเจ้าในการร่วมครอบครองในสวรรคสถานกับพระคริสต์ "การถูกรับเป็นบุตร" พระคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า  แต่เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระ องค์และมีสิทธิ์รับมรดกนา ๆ ประการเหมือนกับพระคริสต์ (อฟ.1:3) และครอบ ครองร่วมกับพระองค์ (รม.8:17, กท.4:5-7) "การเป็นบุตรของพระเจ้า" ทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับธรรมิกชน พี่น้องคริสเตียนทั่วโลก ทำให้เราพ้นจากความกลัว ไม่กลัวการพิพากษากล่าวโทษ พ้นจากการเป็นทาส เราคงเคยได้ยินมาว่า มีหลายครอบครัวที่ไม่มีบุตร แต่มีคนใช้ ด้วยความผูกพัน  จึงเลี้ยงคนรับใช้นั้นให้เป็นบุตรบุญธรรม...

sea-landscape-mountains-nature
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 6 : การชำระให้บริสุทธิ์

พระเจ้าทรงชำระชีวิตท่านให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะ เป็นสมบัติของพระองค์ การชำระให้บริสุทธิ์มีความสำคัญในชีวิตคริสตชน ดังนี้ :    ในพันธสัญญาเดิม จะมีการชำระเครื่องใช้ในพระวิหารให้สะอาด เพราะเป็น สิ่งที่ถูกแยกออกเพื่อใช้พระวิหารของพระเจ้าเท่านั้น แม้กระทั่งปุโรหิตก็ไม่สามารถนำไปใช้สะเปะสะปะได้ ชีวิตคริสเตียนถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นสมบัติของพระเจ้าเช่นกัน เขาถูกแยกออกจากคนธรรมดาสามัญ (คนที่ไม่เชื่อ) ทั่วไป  เพื่อจะสามารถใช้ได้ใน พระราชกิจของพระองค์ เป็นคนของพระองค์ บุตรของพระองค์ เขาต้องแยกออกจากความผิดบาป แยกออกจากความมืด โชค กรรม กิเลส มลทิน ราคีของโลกนี้...

dawn-nature-sunset-trees
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 5 : การถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม

สิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียน ที่ต้องจดจำให้ขึ้นใจด้วยความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตที่หลุดพ้นจากกฏแห่งกรรมแล้ว คือ พระเจ้าถือว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรม ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ได้หลุดพ้นจากเวรกรรมและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์    "การถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม" ก่อนเชื่อพระเจ้า  เราทุกคน  และมนุษย์ทั่วโลกไม่นับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเลย เพราะการประพฤติผิด เป็นคนบาป (รม.3:23) และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า การประพฤติที่ปรากฏ หรือถึงแม้จะไม่มีใครทราบก็ตาม แต่เป็นที่รู้แก่ใจเราดีว่า  เราตกจากมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ชีวิตที่ตกต่ำกว่าคุณลักษณะมาตรฐานด้านศีลธรรมของเราไม่สามารถทำให้เราเป็นคนชอบธรรมได้  ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ต่างมีความปรารถนาที่จะเป็นคนชอบธรรม  ไร้มลทิน  เราอาจจะแสดงออกให้เห็นภายนอกได้ว่าเราเป็นเช่นนั้น  แต่ภายในชีวิตจริงของเราแล้ว เรารู้แน่แก่ใจของตนเองดี เมื่อเราไม่อยู่ในฐานะอันชอบธรรม เราก็ไม่สามารถยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้  ...