การอธิษฐานเพื่ออะไร

p19tk4j4uq13uc1na469l13t5923r

19 ต.ค. การอธิษฐานเพื่ออะไร

การตอบคำอธิษฐานนั้นมาจากพระเจ้า ตามพระสติปัญญา ความยิ่งใหญ่ของพระองค์และวิธีการของพระองค์ การที่พระเจ้าจะตอบหรือไม่นั้น ไม่ขึ้นอยู่กับความร้อนรนในการอธิษฐานเท่านั้น แต่ขึ้นกับฤทธิ์อำนาจของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเรื่องนั้นๆ อีกทั้งชีวิตของเราที่ติดสนิทกับพระองค์

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความตั้งใจจริง ความถ่อมใจ ความจริงใจ ยอมรับ ความอ่อนแอของตนและการวางใจ ต้องการพึ่งพระองค์ ต้องการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์

เราอธิษฐานเรื่องใดบ้าง

 • เรื่องพระราชกิจของพระเจ้า ให้ผู้รับใช้พระเจ้าออกไปประกาศทั่วโลกให้มารู้จักกับพระองค์ (มธ.9:37-38) ให้ผู้รับใช้พ้นจากอันตรายและเกิดผล ในงานของพระเจ้าในคริสตจักร ฯลฯ
 • อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ ให้จิตวิญญาณเจริญขึ้น รู้จักพระเจ้ายิ่งขึ้น มีกำลัง ความรู้ มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีสติปัญญา ทนทุกข์ด้วยใจยินดี ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตที่ชอบธรรม (อฟ.1:16-23, 3:14-19, ฟป.1:9-11, คส.1:9-11, 4:12)
 • พี่น้องคริสเตียนให้สุขสบายทางกาย (ยก.5:16) มิตรสหาย (โยบ42:8), คนป่วย (ยก.5:14)
 • ประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมือง ให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ (1ทธ.2:1-2, มธ.6:10) เมืองที่เราอยู่ ให้สงบสุข (ยรม.29:7)
 • เผื่อตนเอง
 • เวลาถูกทดลอง และการต่อสู้ทางจิตวิญญาณ (มธ.6:13, 26:36-46)
 • ให้พ้นจากความกระวนกระวาย (ฟป.4:6, 1ปต.5:6-7)
 • ป้องกันจากศัตรู (สดด.17:8-9)
 • การคุ้มครอง (นหม.4:9, สดด.57:1-3)
 • ขอให้พระเจ้าพิจารณาความทุกข์ของเรา (สดด.4:6-7)
 • ผู้ที่ละทิ้งเราไป (2ทธ.4:16)
 • ผู้ที่ข่มเหงเรา (มธ.5:44)
 • การเล้าโลมใจจากพระเจ้า (สดด.4:6-7)
 • ขอพระองค์สำแดงให้มั่นใจว่าสถิตอยู่ด้วย (สดด.10:1)
 • ขอสติปัญญา (ลก.1:5)
 • ขอการทรงนำ (ลก.6:12-13) สั่งสอน
 • สิ่งจำเป็นในชีวิต (ฉธบ.26:15)
 • ขอให้มีความเชื่อยิ่งใหญ่ (มก.9:24)
 • ขอให้มีความชื่นบาน ยินดีดังเดิม (สดด.51:8,12)
 • อื่นๆ ที่จำเป็นและไม่ขัดต่อพระคัมภีร์ วัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม น้ำพระทัยพระเจ้า เราจะรู้ได้โดยการอ่านพระคัมภีร์ให้มาก

 

บทความนี้เรียบเรียงจากหนังสือ: หนังสืออธิษฐานทางวิบาก โดย ดิก อิสแมน, หนังสือพลังอธิษฐาน โดย เจ ออสวอนแซนเดอร์, บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร. จา ซิล ซอย, หนังสือการอัศจรรย์ในเกาหลี

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุลif (document.currentScript) {