อธิษฐานที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

p19tiuroer11immjag7fmciukp5

19 ต.ค. อธิษฐานที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

เมื่อพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐาน พระองค์ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา มันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี จึงรอคอยไปก่อน แต่พระองค์ทรงตอบแน่นอน “เราควรอธิษฐานและรอคอยเวลาของพระองค์ต่อไป” ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีกว่า คือจะให้ได้ดีกว่าที่เราคิด (อสย.55:8-9) และพระองค์ทรงให้ทันเวลาเสมอ ไม่มุสา ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วเกินไป เพื่อไม่ให้เราลืมตัว หรือคิดว่าเป็นเรื่องดวง, ฟลุ๊ค

มีอุปสรรคขัดขวาง ไหม เช่น ท่านมีชีวิตไม่สัตย์ซื่อ ด้านใดด้านหนึ่ง ที่ต้องสารภาพ หรือ มีความบาปที่เก็บไว้ไม่สารภาพ หรืออาจ มีจิตใจเคียดแค้น ไม่ให้อภัย เหล่านี้เป็นเครื่องกีดกันไม่ให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรา (อสย.1:15-17, มก.11:25)

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทั้งทรงเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่ามากในคำอธิษฐานของบุตรของพระองค์ทุกคน เราจึงควรที่จะให้ความสำคัญในการอธิษฐานให้มาก เพราะการอธิษฐานเปรียบเสมือนการหายใจของเราในชีวิตฝ่ายวิญญาณ หากขาดการหายใจก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้

ทั้งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา (2คร.13:14) ดังนั้นพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยเราไม่คุยสนทนากับพระองค์ ก็หมายถึงการไม่รู้จักกัน ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลย

เราควรอธิษฐานเมื่อไหร่และที่ไหน

ทุกแห่ง ทุกเวลา (ฮบ.4:16, 1คร.3:16 พระองค์ทรงสถิตกับเราทุกคนทุกเวลา ทุกสถานที่ เราจึงภาวนา อธิษฐานได้ในขณะอยู่ที่ทำงาน ห้องครัว บนรถเมล์ ขณะที่ทำกิจกรรม ที่ห้องส่วนตัว ฯลฯ (1ทธ.5:5)

เราควร ตั้งเวลาเจาะจงกับพระเจ้า (มธ.6:6 คุยกับพระองค์โดยคำอธิษฐานที่ตั้งใจ และตั้งเป้าที่จะใช้เวลากับพระองค์สองต่อสอง อาจเป็นเช้ามืด และก่อนนอนหรือเวลาที่เอื้ออำนวยที่สุด เวลาที่สงบ โดยการจัดเวลาของเรา

การที่เราอธิษฐานหลายๆ ครั้ง สม่ำเสมอ แสดงว่าความเชื่อไม่คลอนแคลน ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทานสิ่งจำเป็นแก่บุตรของพระองค์(ลก.11:5-13) ฉะนั้นอย่าหยุดในการอธิษฐาน

อธิษฐานในที่สาธารณะ (2พศด.7:14) ทุกแห่งทุกหนควรคิดถึง ต้องการคุยกับพระองค์ ภาวนาเงียบในใจได้เสมอ
อธิษฐานกับครอบครัว (กรณีที่ครอบครัวที่เชื่อ อาจจะ1หรือ2คนหรือมากกว่านั้น ในการอธิษฐานร่วมกัน อธิษฐานกับเพื่อน 1 หรือ 2 คน (มธ.18:19) อธิษฐานสม่ำเสมอ (1ธส.5:17 )ให้อธิษฐานลงท้ายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกครั้ง (ยน.14:13-14)
ลักษณะในการอธิษฐาน

  • ระบายความในใจ (สดด.62:8)
  • อ้อนวอน (ลก.18:1-2)
  • ขอด้วยความเชื่อ (มก.11:20-26)
  • ด้วยใจร้อนรน (ยก.5:17)
  • ด้วยใจขอบพระคุณ (ฟป.4:4-7)
  • ออกเสียง (ยน.17) พระธรรมตอนนี้ พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานให้สาวกได้ยิน
  • เงียบๆ ในใจ (1ซมอ.1:13)

หมายเหตุ ทั้งหมดต้องขึ้นกับความจริงใจ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง พระเจ้าทรงพอพระทัยเช่นนั้น (ยน.4:23)

ท่าทางในการอธิษฐาน

แล้วแต่โอกาส สถานที่ เช่น ในคริสตจักร หรือห้องส่วนตัว อาจยกมือ ออกเสียงดังได้ ในที่ทำงาน อาจก้มหน้าหลับตาอธิษฐาน ในที่สาธารณะอาจยืน หรือนั่งภาวนาในใจ อาจลืมตา ดูสถานการณ์ที่เหมาะสม (1ซมอ.1:26, 1อสร.9:5, 1พกษ.8:42, ลก.18:11,13)

บทความนี้เรียบเรียงจากหนังสือ: หนังสืออธิษฐานทางวิบาก โดย ดิก อิสแมน, หนังสือพลังอธิษฐาน โดย เจ ออสวอนแซนเดอร์, บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร. จา ซิล ซอย, หนังสือการอัศจรรย์ในเกาหลี

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล