ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 9 : การรับบัพติศมาในน้ำ (BAPTISM)

sea-landscape-mountains-nature

30 พ.ย. ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 9 : การรับบัพติศมาในน้ำ (BAPTISM)

การรับบัพติศมาในน้ำ  เป็นพิธีหนึ่งที่เป็นสัญญลักษณ์ของการเข้าส่วนในการถูกตรึงถูกฝัง และเป็นขึ้นมาจากการตายร่วมกับพระคริสต์  ผู้รับบัพติศมายอมรับในพิธีนี้ที่เป็นการประกาศตัวเช่นกันว่าจะติดตามเชื่อในพระคริสต์เจ้าโดยไม่หันหลังกลับ  แม้จะพบอุปสรรคปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ต้องมีความแน่ใจจึงจะรับได้

พระคริสต์เองทรงรับบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทุกคน   แม้พระองค์เป็นพระเจ้าไม่มีบาปผิดใดๆ  และทรงรับรองให้เห็นว่าเป็นการกระทำอันชอบธรรมแล้ว  พิธีนี้ไม่ใช่การเสกน้ำมนต์  หรือบนบานศาลกล่าวเหมือนศาสนาอื่น ๆ   ขอให้ผู้ศึกษาได้เรียนให้เข้าใจก่อนรับ

บัพติศมาในน้ำ

คำจำกัดความ  บัพติศมา”  เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาเดิมคือ ภาษากรีก ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งแปลว่า จุ่มน้ำ ซึ่งจะทำที่ใดก็ได้ที่มีน้ำพอจะจุ่มลงไป (ยน.3:23, กจ.8:36)  หากศึกษาในเบื้องหลัง พระคัมภีร์เดิมจะเป็นลักษณะของการ อาบ หรือ จุ่ม ของใช้ในพระวิหารและบุคคล เช่น ปุโรหิตก่อนที่จะปรนนิบัติพระเจ้า

(อพย.12:22, ลวต.14:51, 2พศด. 5:10-14)

ความเข้าใจของผู้รับบัพติศมาในน้ำควรต้องรู้ ผู้ที่รับบัพติศมาในน้ำต้องคำนึงเสมอว่า   พิธีนี้เป็นสัญลักษณ์ เป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในชีวิตคริสเตียน แต่ก็อย่าให้ท่านเห็นความศักดิ์สิทธิ์ ความตื่นเต้นของพิธีนี้จนลืมองค์พระเยซูคริสต์   หรือให้ความสำคัญไปกว่าพระองค์  เพราะพิธีทุกอย่างในความเชื่อของเราปราศจากพระเยซูคริสต์ก็ไร้ประโยชน์ ไม่มีความหมายใด ๆ

หัวใจสำคัญเมื่อท่านรับพิธีนี้เสร็จแล้ว ท่านต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้รู้จักกับ พระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว มีประสพการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน จนจากโลกนี้ไป
พิธีจะทำครั้งเดียวในชีวิต   ไม่มีการทำ 2 ครั้ง แม้ว่าผู้เชื่อเองอาจเคยหลงจากทางของพระเจ้าและเสียใจ ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ ก็เพียงแต่อธิษฐานสารภาพบาป และกลับใจใหม่ ตั้งใจใหม่ที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์ โดยไม่ต้องรับพิธีนี้อีกครั้ง

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล
ซีรีย์ บทเรียน ผู้เชื่อใหม่ และชีวิตคริสเตียนใหม่}