คุณธรรมของพระเจ้า

dawn-nature-sunset-trees

16 ต.ค. คุณธรรมของพระเจ้า

คุณธรรมคืออะไร? คุณธรรมคือ “ความดี” หรือ “หน้าที่อันจำต้องมีอยู่เอง” เช่น ความกรุณา, ความยุติธรรม, ความรัก, ความสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระราชา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะของพระเจ้า

คุณธรรมของผีปีศาจ ดังที่ทราบ ไสยศาสตร์ ภูติ ผี ปีศาจ วิญญาณชั่วต่าง ๆ ย่อมไม่มีคุณธรรม แม้อาจมีฤทธิ์ (แท้จริงแล้วมีฤทธิ์ที่จำกัด) อาจช่วยเหลือคนใดที่ขอความช่วยเหลือ แต่อาจไม่มีคุณธรรม เพราะขาดความยุติธรรม เพราะภูติผีปีศาจจะช่วยเหลือทั้งคนที่ทำดีและคนที่ทำชั่ว ย่อมหมายถึงสนับสนุนคนชั่วด้วย หรือเขาอาจจะช่วยเหลือโดยขาดหลักความเมตตา คือต้องมีสิ่งตอบแทน เช่น หมูเห็ด เป็ดไก่ ร่างทรง ฯลฯ

คุณธรรมของพระเจ้า
พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม, ความเมตตา ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งถือว่ามีในพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้ เพระมนุษย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนั้น พยายามฝึกฝนตน, เรียน, ศึกษาเพื่อให้มีคุณธรรม อาจมีข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน แต่พระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระลักษณะ มีธรรมชาติที่มีคุณธรรม โดยไม่ต้องมีอะไรมาสอน มาช่วยมาฝึกฝน และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

คุณธรรมของพระเจ้าด้านต่าง ๆ ที่คริสตชนควรรู้
แท้จริงพระลักษณะคุณธรรมของพระเจ้าทรงดีเลิศประเสริฐทุกด้านอยู่แล้ว เพียงแต่ในการเรียนครั้งนี้เราจะพูดในบางด้านเท่านั้นเอง เพื่อทัศนะที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้องของคริสตชน พระองค์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรัก

ก. “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” โดยไม่ต้องมีแรงจูงใจให้พระองค์รัก เพราะความรักของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้รอมนุษย์จะมารักพระองค์ก่อน พระองค์ทรงรักมนุษย์โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งสีผิว ทรงรักคนทั้งโลกโดยไม่ขึ้นกับอารมณ์ สถานการณ์ใดๆ ไม่มีที่รักมักที่ชัง ไม่ลำเอียงและไม่รับสินบน

ข. ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เสียสละ โดยส่งพระบุตรมา ยอมมาตายที่ไม้กางเขน เพื่อศัตรูของพระองค์ที่ปฏิเสธพระองค์ คือเราทั้งหลาย ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่แสดงออก คือการ”ให้” มอบพระบุตรมาที่กางเขน ซึ่งแตกต่างจากรักของโลกมนุษย์คือ เรารักใครเขาต้องยอมให้เราด้วย หรือความรักของมนุษย์อาจเป็นรักที่เก็บไว้ในใจ แต่พระเจ้าทรงตรงกันข้าม พระองค์ทรงแสดงออกมา

ค. ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่แสดงถึงความอดทนสูงสุด ไม่มีใครตายเพี่อคนบาป แต่จะมีแต่คนตายเพื่อคนดี แต่ขณะมนุษย์เป็นคนบาปพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (ยน.13:1, รม.5:6-8, ฮบ.12:3)} else {