พระคริสต์เป็นพระเจ้า

q

15 ต.ค. พระคริสต์เป็นพระเจ้า

การที่ท่านมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น ท่านต้องแยกแยะและตระหนักอยู่เสมอว่า ท่านไม่ได้เชื่อในพระศาสนาองค์ใดองค์หนึ่ง แต่เชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงแท้ สามารถช่วยจิตวิญญาณ รักษาปกป้องท่านได้ ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ไม่ต้องเรียนรู้ ตรัสรู้ หรือบรรลุ ไม่มีวันเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องศึกษา แต่ทรงเป็นพระเจ้าดำรงค์อยู่นิจนิรันดร์ พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนดังมนุษย์ แต่สภาพของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแน่แท้ที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้

1. พระองค์ทรงเป็นอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ (ยน.1: 5 ,26 ,14,10) ตัวอัลฟา เป็นอักษรแรกของภาษากรีก และโอเมกา เป็นอักษรตัวสุดท้ายของภาษากรีกเช่นกัน เหมือนดัง ก. และ ฮ. ก่อนหน้า ก.ไก่ ไม่มีอักษรใด และหลัง ฮ.นกฮูก ก็ไม่มีอักษรใด ๆ พระคริสต์ทรงดำรงค์ก่อน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ก่อนหน้าพระองค์ไม่ทรงมีผู้ใดเป็นพระเจ้า และหลังพระองค์ก็ไม่มีใครอีก เพราะพระองค์ดำรงค์อยู่ชั่วนิจนิรันดร์

2. ก่อนพระคริสต์มาประสูติพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้ทำนายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ว่าจะทรงมีพระชนม์อยู่ และจะมาประสูติif (document.currentScript) {