พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติสมาในการพูดภาษาแปลกๆ)

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n

17 ต.ค. พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติสมาในการพูดภาษาแปลกๆ)

มีหลายคำที่ใช้ในการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่น การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ, การประกอบด้วยพระวิญญาณ, การรับพระราชทานฤทธิ์เดชและที่เรากำลังศึกษาวันนี้ คือ “รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดภาษาแปลก

ความหมาย

การถูกควบคุม ครอบคลุม เติมจนเต็มล้น ถูกฝัง หรือถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนการรับบัพติศมาในน้ำ ลักษณะเหมือนร่างกายของท่านจุ่มลงในน้ำจนมิด แต่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ชีวิตของท่านถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนมิดในชีวิต

พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับพระราชทานฤทธิ์เดช

พระพรที่ 1  เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน กจ.1:8

พระพรที่ 2   เป็นการอธิษฐานด้วยภาษาที่มาจากจิตวิญญาณ 1 คร.14:2

พระพรที่ 3   เป็นทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำในการอธิษฐาน รม.8:26

พระพรที่ 4   ทำให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ  1คร.14:4

พระพรที่ 5   ช่วยเสริมสร้างพระกายพระคริสต์  1คร.14:12

พระพรที่ 6   นำความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้าน อฟ.5:18-21} else {