เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

      ในปี 2005  พระเจ้าทรงนำ อาจารย์เจริญและครอบครัว แสวงหาพระเจ้า และได้มีผู้มีค่านิยมเดียวกันในเรื่อง การฟังเสียงพระเจ้า และการอธิษฐานด้วยการเยียวยา การเผยวจนะ ได้ก่อตัวขึ้น กลุ่มเล็กๆ พวกเราเดินทางไปสอน อบรม ในจังหวัดต่างๆ  รวมถึงวันอาทิตย์ จนต่อมา มีผู้มีค่านิยมเดียวกัน  และรวมไปถึงผู้ที่กลับใจเชื่อ ผ่านกลุ่มของเรา มากยิ่งขึ่น อีกทั้งพระเจ้าได้ทรงนำให้พวกเรา ให้เริ่มพันธกิจ เกี่ยวกับสถานีวิทยุออนไลน์ การนมัสการด้วยการทรงสถิต การเปิดศูนย์แม่น้ำแห่งชีวิต RMC Soaking Center  เพื่อเป็นพระพรสำหรับ ผู้ที่ต้องการพักสงบ ฟังเสียงพระเจ้า และรับการอบรมด้านการเยียวยา ปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการอธิษฐาน

 

      จนปี 2012  พวกเราจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูผู้เชื่อและสร้างสาวก ให้ประกาศพระกิตติคุณสร้างสาวกและปลดปล่อยเยียวยาได้ และได้เริ่มก่อตั้งเป็นคริสตจักร  รวมไปถึงมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำขึ้นมา

 

      ขอขอบคุณ เพื่อนผู้รับใช้และคริสตจักรต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนพวกเราและหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติท่านทุกคน ทุกองค์กรและนำคนมาสู่พระเจ้าครับ