คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ

เกี่ยวกับเรา

River Ministry Church.

คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ RMC (River Ministry Church) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย อ.เจริญ ยธิกุล ที่มีเป้าหมายในการอบรม การ สัมนาในเรื่องการฟังเสียงพระเจ้า และการอธิษฐานด้วยการเยียวยาปกป้องตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น และ จะเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์และสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ในการอบรมและสัมมนาให้มีความเหมาะสมกับคนไทย และเป็นผู้ การรับใช้และการเดินทางไปสั่งสอนในจังหวัดต่างๆ

เป้าหมายของการสร้างสาวก ผู้นำและเจ้าหน้าของ คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ

ทางคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ(RMC)ได้เห็นความสำคัญของผู้เชื่อที่สามารถดำเนินชีวิตในความสมดุลย์และสามารถเข้าใจใน ชีวิตด้าน ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมไปถึงการปกป้องตัวเองด้วยคำอธิษฐาน การสร้างตนเองให้เจริญขึ้น

มีแนวทางการสร้างสาวกดังนี้
1. การประชุมนมัสการที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตและให้โอกาส ผู้ร่วมประชุม ได้ใช้ของประทานเพื่อเสริมสร้างพระกาย
2. การให้ผู้เชื่อรู้จักของประทานและตะลันต์ของตัวเอง เพื่อระวังจุดอ่อนแอ จุดทดสอบ เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ ในแต่ละของประทานและการปลดปล่อยการเจิมในของประทานนั้นๆ
3. การเน้นการดำเนินชีวิตที่สมดุลย์ระหว่างความสัมพันธ์กับพระเจ้า ครอบครัว การรับใช้ การทำงานและสังคมเพื่อการประกาศโดยสายอาชีพ และตามของประทาน
4. การให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเป็นสาวกของพระคริสต์
5. การสร้างผู้เชื่อเพื่อการรับใช้ และเจริญสู่ความไพบูลย์ของ พระเยซูคริสต์ ตามพระธรรมเอเฟซัส 4:11-13
6. เน้นค่านิยมที่กล่าวว่า คริสตจักรเป็นสถานที่ฝึก สถานที่รับใช้ คือ ท้องถนน ที่ทำงานและสถาบันการศึกษาโดยรับใช้ตามของประทานของตน รวมทั้งประกาศและสร้างสาวกตามที่แต่ละคนถูกทรงเรียกให้เป็น
7. การเสริมสร้างพระกาย ร่วมรับใช้กับคริสตจักรต่างๆ โดยรูปแบบ การอบรมสัมนา การให้คุณค่า

คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ (RMC : River ministry Church) ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า จนนำไปสู่การปรนนิบัติพระกาย

คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ จึงปรารถนามีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นในการอบรม ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุออนไลน์ พันธกิจ คริสตจักรแม่น้ำยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ การจบดีและไปสู่ความไพบูลย์ในบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นการอบรมใดๆจะไม่เน้นไปสู่ความสำเร็จเพียงด้านเดียว

1. ความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวจนะของพระเจ้า
2. เข้าใจหัวใจพระบิดาและความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเรา ในความรัก การขัดเกลา และการเติบโตเป้นผู้ไหญ่
3. การใช้ของประทานในการประกาศ การดำเนินชีวิตและการรับใช้ตามของประทาน
4. ชีวิตที่สมดุลย์ เจริญเติบโตไป พร้อมๆกับ ห้าด้าน คือ 1. ความสัมพันธิ์กับพระเจ้า 2. ความสัมพันธิ์กับ คริสตจักร การรับใช้ 3. ความสัมพันธิ์กับ ครอบครัว 4. ความสัตย์ซื่อ กับอาชีพหรือสถานณภาพที่เป็นอยู่ 5.ความสัมพันธิ์ กับเพื่อนเพือนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อการประกาศ
5. การฟังเสียงพระเจ้า และความสัมพันธิ์กับพระเจ้า เพื่อการตัดสินใจ
6. การอธิษฐานปกป้องและการเยียวยาตัวเอง และฝึกฝนเยียวยาผู้อื่น
7. ค่านิยมในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า โดยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพระคริสต์ และ ฤทธอำนาจของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
8. คริสตชนทุกคน ควรประกาศ และสร้างสาวก ตามของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้

กิจกรรมของ RMC

q

  1. เปิดอบรมสัมมนาทั้งในและนอกคริสตจักรในเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าและการเผยวจนะ และการอธิษฐานเยียวยาปกป้องตนเอง  [ดูรายละเอียดเนื้อหาที่เปิดสอน-คลิก]
  2. รายการวิทยุเพื่อการศึกษาและการเสริมสร้างจิตวิญญาณ
  3. การสัมมนาการเรียนรู้ผ่าน E-Learning หรือสัมมนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  4. แจกบทเรียนฟรี แก่คริสตจักรที่เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน

รู้จัก อาจารย์เจริญ ยธิกุล

อาจารย์ เจริญ ยธิกุล ท่านได้รับเชิญไปทำการอบรมและสอนทั้งในองค์กรและคริสตจักรในการ ฟังเสียงพระเจ้า การอธิษฐานด้วยการบำบัดเยียวยา และการเผยวจนะ การใช้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาจารย์ได้ไปศึกษาที่สถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เรื่องการบำบัดเยียวยาและการเผยวจนะ กับวิทยากรหลายท่าน เช่น แรนดี้ คลาร์ค (Randy Clark) บิล จอห์นสัน (Bill Johnson) บ็อบบี้ คอนเนอร์ Bobby Corner ไมเคิล เอลลิส (Michael Ellis)และ จอห์น พอลล่า แซนด์ฟอร์ด (John Paula Sandford) ผู้ก่อตั้ง Elijah House

ปัจจุบัน อ.เจริญเป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม ในกรุงเทพฯและทุกภาคในประเทศไทย เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก ของพระเจ้า

1506471_10202001384464346_6705839329403359243_n