การฟังเสียงพระเจ้า

q
15 ต.ค.

การสังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า

สดด.25:12   “ผู้ใดเล่าที่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้” เราต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกเหตุการณ์ในชีวิต  พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและควบคุมทั้งสิ้น   สดด.48:259, 38:8, อพย.35:14  พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนด มีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตบุตรของพระองค์  ยรม.29:11-13 การทรงนำของพระเจ้ามีหลายทางเช่น ผ่านทางพระคัมภีร์ (2ทธ.3:16  พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอน ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และอบรมในทางธรรม 1คร.14:36-37  ใครถือผู้ใดถือว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ หรือฝ่ายวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านเป็นดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า) ผ่านทางการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ...

d2
15 ต.ค.

จะรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้า

หนึ่ง รู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงของพระเจ้า 1)เสียงนั้น  เป็นเสียงแปลกๆ ที่ไม่ใช่เสียงเรา 2เป็นเสียงพูด หรือได้ยินที่ ไม่เสริมสร้าง •    นำไปสู่เนื้อหนัง การทำความทำบาป •     ข่มขู่ กดดัน ไม่ใช่ความรักและการหวังดี และนำการเยียวยา รักษา 3)ไม่มีพระคำสนับสนุน ในบริบทนั้นๆเลย  คือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า  ผิดพระลักษณะอันบริสุทธ์ของพระองค์ •    สังเกตุ ไม่เกี่ยวกับวิธีการ  แต่เกี่ยวกับข้อมูลที่มา...

q
15 ต.ค.

การฟังเสียงพระเจ้า

หนึ่ง ทำไมต้องฟังเสียงพระเจ้า มีบางเรื่องที่พระเจ้าอยากทำแต่ เราไม่อยากทำ เช่น เปาโลอยากประกาศกับตนยิว ตายเพื่อยิว เเต่พระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนต่างชาติ จึงให้ชาวมาซิโดเนียมาเข้าฝัน เปาโล ให้ท่านไปประกาศกับชาวมาซิโดเนีย แต่เปรโตรอยากประกาศกับต่างชาติ แต่พระเจ้ากลับให้ท่าน ไปประกาศกับคนยิว นั่นแหละคือ ที่มาของการฟังเสียง และการเชื่อฟัง ของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ ไม่เสียเวลา กับเรื่องบางเรื่อง...