บทเรียนหลักข้อเชื่อ

sea-landscape-mountains-nature
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 9 : การรับบัพติศมาในน้ำ (BAPTISM)

การรับบัพติศมาในน้ำ  เป็นพิธีหนึ่งที่เป็นสัญญลักษณ์ของการเข้าส่วนในการถูกตรึงถูกฝัง และเป็นขึ้นมาจากการตายร่วมกับพระคริสต์  ผู้รับบัพติศมายอมรับในพิธีนี้ที่เป็นการประกาศตัวเช่นกันว่าจะติดตามเชื่อในพระคริสต์เจ้าโดยไม่หันหลังกลับ  แม้จะพบอุปสรรคปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ต้องมีความแน่ใจจึงจะรับได้ พระคริสต์เองทรงรับบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทุกคน   แม้พระองค์เป็นพระเจ้าไม่มีบาปผิดใดๆ  และทรงรับรองให้เห็นว่าเป็นการกระทำอันชอบธรรมแล้ว  พิธีนี้ไม่ใช่การเสกน้ำมนต์  หรือบนบานศาลกล่าวเหมือนศาสนาอื่น ๆ   ขอให้ผู้ศึกษาได้เรียนให้เข้าใจก่อนรับ บัพติศมาในน้ำ คำจำกัดความ  "บัพติศมา"  เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาเดิมคือ ภาษากรีก ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งแปลว่า "จุ่มน้ำ" ซึ่งจะทำที่ใดก็ได้ที่มีน้ำพอจะจุ่มลงไป (ยน.3:23,...

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 8 : การกลับใจใหม่ (REPENTANCE)

การที่เรามาเชื่อในพระคริสต์เจ้าเพียงเท่านั้นยังไม่พอ เราต้องกลับใจใหม่และหันเข้าหาพระเจ้า ละทิ้งสภาพนิสัยชีวิตที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์ นิสัยเก่า ๆ ที่ไม่ดีนั้นเสีย ถึงแม้เราจะมีเสรีภาพในชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่ชีวิตในร่างกายนั้น เรายังคงถูกทดลอง ยั่วยวนจากสิ่งรอบข้าง เราต้องกลับใจใหม่ ละทิ้งมันไปด้วยความตั้งใจ ตัดสินใจที่จะแสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง          การกลับใจใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์เท่านั้น แต่การกลับใจที่แท้จริงจะส่งผลออก มาจากการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย   ดังคำที่ว่าการบังเกิดใหม่เกิดครั้งเดียว แต่การกลับใจใหม่ จะต้องมีทุกวันทุกเรื่องที่ผิดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า  "การกลับใจใหม่" เป็นการหันกลับจากความบาป และหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า ถ่อมใจลงเชื่อฟังพระองค์  (อสย.55:7, ยรม.8:6, 31:8-9) มนุษย์ได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์...

p19tis8auhr1sld88j5v7nhco8
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 7 : การถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้า

มารร้ายไม่สามารถแตะต้องได้ เพราะพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาและค้ำจุน สั่งสอน นอกจากนี้ ยังได้รับมรดกจากพระเจ้าในการร่วมครอบครองในสวรรคสถานกับพระคริสต์ "การถูกรับเป็นบุตร" พระคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า  แต่เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระ องค์และมีสิทธิ์รับมรดกนา ๆ ประการเหมือนกับพระคริสต์ (อฟ.1:3) และครอบ ครองร่วมกับพระองค์ (รม.8:17, กท.4:5-7) "การเป็นบุตรของพระเจ้า" ทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับธรรมิกชน พี่น้องคริสเตียนทั่วโลก ทำให้เราพ้นจากความกลัว ไม่กลัวการพิพากษากล่าวโทษ พ้นจากการเป็นทาส เราคงเคยได้ยินมาว่า มีหลายครอบครัวที่ไม่มีบุตร แต่มีคนใช้ ด้วยความผูกพัน  จึงเลี้ยงคนรับใช้นั้นให้เป็นบุตรบุญธรรม...

sea-landscape-mountains-nature
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 6 : การชำระให้บริสุทธิ์

พระเจ้าทรงชำระชีวิตท่านให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะ เป็นสมบัติของพระองค์ การชำระให้บริสุทธิ์มีความสำคัญในชีวิตคริสตชน ดังนี้ :    ในพันธสัญญาเดิม จะมีการชำระเครื่องใช้ในพระวิหารให้สะอาด เพราะเป็น สิ่งที่ถูกแยกออกเพื่อใช้พระวิหารของพระเจ้าเท่านั้น แม้กระทั่งปุโรหิตก็ไม่สามารถนำไปใช้สะเปะสะปะได้ ชีวิตคริสเตียนถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นสมบัติของพระเจ้าเช่นกัน เขาถูกแยกออกจากคนธรรมดาสามัญ (คนที่ไม่เชื่อ) ทั่วไป  เพื่อจะสามารถใช้ได้ใน พระราชกิจของพระองค์ เป็นคนของพระองค์ บุตรของพระองค์ เขาต้องแยกออกจากความผิดบาป แยกออกจากความมืด โชค กรรม กิเลส มลทิน ราคีของโลกนี้...

dawn-nature-sunset-trees
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 5 : การถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม

สิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียน ที่ต้องจดจำให้ขึ้นใจด้วยความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตที่หลุดพ้นจากกฏแห่งกรรมแล้ว คือ พระเจ้าถือว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรม ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ได้หลุดพ้นจากเวรกรรมและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์    "การถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม" ก่อนเชื่อพระเจ้า  เราทุกคน  และมนุษย์ทั่วโลกไม่นับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเลย เพราะการประพฤติผิด เป็นคนบาป (รม.3:23) และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า การประพฤติที่ปรากฏ หรือถึงแม้จะไม่มีใครทราบก็ตาม แต่เป็นที่รู้แก่ใจเราดีว่า  เราตกจากมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ชีวิตที่ตกต่ำกว่าคุณลักษณะมาตรฐานด้านศีลธรรมของเราไม่สามารถทำให้เราเป็นคนชอบธรรมได้  ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ต่างมีความปรารถนาที่จะเป็นคนชอบธรรม  ไร้มลทิน  เราอาจจะแสดงออกให้เห็นภายนอกได้ว่าเราเป็นเช่นนั้น  แต่ภายในชีวิตจริงของเราแล้ว เรารู้แน่แก่ใจของตนเองดี เมื่อเราไม่อยู่ในฐานะอันชอบธรรม เราก็ไม่สามารถยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้  ...

p19tis8auhne14l83fr1a7r12107
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 4 : การบังเกิดใหม่ (REGENERATION)

เมื่อท่านเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ได้เป็นบุตรของพระเจ้า  แต่ปัจจุบันในการที่ท่านจะมีชีวิตที่บังเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์  คือ การได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์จนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เพียงแค่ตำแหน่ง  ลาภ  ยศ  เกียรติ  ศรัทธาในพระเจ้า ศาสนา หรือวัตถุ ชื่อเสียงไม่ได้ช่วยให้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ แต่การบังเกิดใหม่ด้วยน้ำ (พระวจนะ) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่านั้น  ที่ช่วยให้บังเกิดใหม่ที่แท้จริงสมบูรณ์  ที่ส่งผลมาเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้นั้นเพื่อรอเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ "การบังเกิดใหม่"ยน.3:1-10 เนื่องด้วยความบาป  มนุษย์จึงเปรียบเสมือนคนตายแล้วฝ่ายวิญญาณ และเขาจะฟื้นคืนชีวิตใหม่เองก็ไม่ได้...

Bokeh background
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 3 : การไถ่ (REDEMPTION)

การเสด็จมาในโลกของพระคริสต์  เพื่อมาไถ่มนุษย์ออกจากห้วงเงื้อมมือของมารร้าย ไสยศาสตร์ ปลดปล่อยจากโชคชะตาราศี ทาสของความบาป อำนาจของเวรกรรมที่คอยตามสนอง                              ...

Bokeh background
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 2 : การแก้ไขความบาปของพระคริสต์ (SINS)

เพราะความบาป  มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้า และเสื่อมจากพระสิริของพระองค์ การกระทำ  ความคิด และจุดมุ่งหมายตกจากระดับมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนด มนุษย์มีสภาพที่เสื่อมในฝ่ายวิญญาณ  หวาดกลัวต่อคำแช่งสาปในอดีต มนุษย์พยายามแก้ไขบาป และหาหนทางเพื่อที่จะหลุดพ้นความผิดบาป ด้วยความเข้าใจของตนเอง ดังเช่น  รูปลักษณะของการหลุดพ้นจากเวรกรรม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดหลักคำสอน ศาสนา ปรัชญา การทำดี ทำบุญ  แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ มนุษย์พยายามจะขึ้นไปให้ถึงมาตรฐานพระเจ้า ด้วยกำลังของตนเอง  แต่ก็ไม่สำเร็จ  เพราะเขาอ่อนแอเกินไป  พระคริสต์จึงต้องเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อไถ่มนุษย์ เมื่อ...

p19tivjgef1l2gur0vd9lkfrg4e
30 พ.ย.

ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 1 : ความบาป

  คนไทยมักเข้าใจว่า มนุษย์เป็นคนบาปก็ต่อเมื่อเขาได้ทำบาป หรือทำผิดศีลห้า ศีลแปด แต่พระคัมภีร์ได้บอกข้อเท็จจริงให้แก่เราว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป" (โรม 3:23) เราทุกคนมีธรรมชาติ บาปอยู่ในตัวอยู่แล้ว จึงส่งผลออกมาเป็นการกระทำภายนอก จึงเป็นหลักอย่างหนึ่งว่า แม้มนุษย์ไม่ทำบาปทำผิดเขาก็เป็นบาปอยู่แล้ว ดังนั้น "ความบาป" จึงอยู่ทั่วไปในโลกนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ทุกคนสืบเชื้อสายมาจาก อาดัม ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกของโลกและได้ทำบาป แต่เราขอบคุณพระเจ้า...

p19tis8auh3uj16g91s551tdj3cc6
04 พ.ย.

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สาม ใครจะก้าวสู่ระดับพันธกรทั้งห้า

สุดท้ายนี้ บางคนจะเข้าสู่ระดับ มิติที่สาม คือ ของประทานของพระเยซูคริสต์ ที่จะแต่งตั้งบางคนให้เป็นหนึ่งในห้า ตาม เอเฟซัส 4:11 ในคริสตจักร คือ อัครฑูต ผู้เผยวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล และครู-อาจารย์ กุญแจของประทานระดับนี้ ท่านต้อง อดทน ฝึกฝน และความรักสำคัญมาก...