การอธิษฐาน Tag

p19tiuroes17317umn7qm1e14ao6
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 4 : ผ่านทางการอธิษฐาน

การอธิษฐาน หากพระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรที่ประสบความสำเร็จ นั่นแหละ เราก็ควรเอามาเป็นแบบอย่าง เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นสิ่งที่สำคัญมากจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงอธิษฐานก่อนเลือกสาวก (ลก.6:12-13) อธิษฐานก่อนการรับใช้ (มธ.4:1-2) และอธิษฐานก่อนสู่กางเขนที่สวนเกทเสมเน พระวจนะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาในการตัดสิน เมื่อเราทูลขอ (ยก.1:5-7) ดังนั้น แต่ละวัน ควรจะมีเวลา นั่งสงบ นิ่ง ฟังเสียงพระเจ้า ควรจะยืดหยุ่นบ้าง ในการทำงาน...

p19tiuroes17317umn7qm1e14ao6
05 พ.ย.

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 3 : การอธิษฐาน

การอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปราถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราเป็นบุตรของพระองค์ เราย่อมมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟังเสียงของพระองค์ผ่านการอธิษฐาน ขอให้เรามีใจกล้าที่จะอธิษฐาน ทูลขอ อีกทั้งใช้สิทธิพิเศษในการเป็นบุตรนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ สรรเสริญ ยกย่องและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆ วัน ทำไมต้องอธิษฐาน 1.เป็นคำสั่ง พระคัมภีร์สั่งให้เราอธิษฐาน (1 ธส.5:17  “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”) คำนี้ย่อมแสดงถึงความสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นย่อมเป็นผลดีแก่เรา การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ...

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 4 ให้การอธิษฐานเป็นการสำแดงของพระเจ้า

ปัจจุบันผมรับผิดชอบงานด้านนมัสการ พระเจ้าทรงจัดเตรียมและตรัสกับผมเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ในเช้าวันหนึ่งผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ เตียงผมสั่นไปหมด มีเมฆหมอกปกคลุมตัวผมไว้และมีเสียงสัตว์ปีกบินเหนือที่นอนของผม ขณะนั้นผมรู้สึกตัวแน่นอน ไม่ใช่ความฝัน ในช่วงนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่ เข้าใจว่าเป็นผี ผมอธิษฐานขับไล่ ขับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป จึงตัดสินใจนอนนิ่งๆสักพักทุกอย่างก็สงบ ผมสงสัยจึงลุกขึ้นเปิดพระคัมภีร์ อิสยาห์ บทที่ 6  ผมสัมผัสได้ว่าพระเจัาตรัสกับผม เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้นตรงกับพระคัมภีร์ทุกประการ อิสยาห์ 6:1-4 “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูง และเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มวิหาร...

p19tk4j4ujlle1q281n9l48r1u3l5
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 3 พระนามพระองค์คือทุกสิ่ง

พระนามของพระเจ้าอีกนามหนึ่ง คือ พระยะโฮวาห์ราฟาห์  พระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่ค่ายแห่งหนึ่งซึ่งติดกับชายแดนพม่า ค่ายนี้อยู่ในป่าลึก ต้องนั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อถึงที่พักข้าพเจ้าได้นอนกับลูกชาย เราได้อธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วและสัตว์ต่างๆที่เป็นอันตราย ในช่วงเวลา 3 วันนั้น ลูกชายของข้าพเจ้านอนเล่นที่เสื้อของเขา และนอนหนุนหมอนใบเล็กๆ พอวันสุดท้ายเราเก็บที่นอน ข้าพเจ้าตกใจเพราะพบแมลงป่องนอนอยู่ใต้หมอนของลูกชาย ข้าพเจ้าอธิษฐานขอการปกป้องรักษาจากพระเจ้า เราทั้งหมดได้รับความปลอดภัย สดด. 91:2-3...

sea-landscape-mountains-nature
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 2 มั่นใจในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

40 ปีในถิ่นทุรกันดาร ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงอิสราเอลด้วยมานาอาหารจากสวรรค์ พระเจ้าทรงเลี้ยงเอลียาห์ด้วยขนมปังที่อีกาคาบมาให้ และพระเยซูคริสต์เลี้ยงดูคน 5,000 คนด้วยขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว ในปัจจุบันพระเจ้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฮบ 13:8 “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล” ในปี 1895  จอร์จ มูลเลอร์  เปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยการอธิษฐาน...

mt-cook
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 1 การอธิษฐานด้วยความเชื่อ

ฮบ. 11:1 “ความเชื่อ คือ ความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความรู้สึก มั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” มก. 11:23 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริง” ความเชื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการอธิษฐาน เพราะเมื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราต้องเชื่อว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ “ (ฮบ. 11:6) และเราต้องเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะเรากำลังอธิษฐานทูลขอใช้สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระองค์...

p19tivjgeftc71jljaddrpk2uef
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 5

ประเภทของการวางมืออธิษฐาน จากประสบการณ์ในการรับใช้ การอธิษฐาน ที่ดีที่สุดคือฟังเสียงพระวิญญาณฯ แต่อย่างไร เราก็มาเรียนรู้ ประเภทต่างๆของการอธิษฐาน เพื่อเราจะได้ทำพันธกิจของพระเจ้า ได้ กว้างขวางขึ้น ทำไมผมจึงพูดเช่นนี้ ? เราต้องเข้าใจ ก่อนว่า ในงานรับใช้พระเจ้า มีพันธกิจหลากหลาย มีลูกแกะของพระเจ้ามีความต้องการแตกต่าง ในน้ำพระทัยของพระเจ้า มีให้แต่ละคนมากมาย ไม่เหมือนกันดังนั้นเอง หากเราสามารถ ทำพันธกิจ...

pexels-photo
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 4

ความแตกต่างระหว่างการวางมืออธิษฐานอวยพร วางมืออธิษฐานปลดปล่อย เยียวยาและการเจิม ก่อนอื่น ผมอยากจะท้าทาย ท่าน ในชีวิตบั้นปลาย เมื่อท่าน แก่ตัวลง หรือ อายุมากประมาณ 50-60 ปี ตอนนี้คงทำงานรับใช้ แบบปัจจุบันไม่ได้แล้ว หรือว่าวันนี้ท่านไม่มี ความสามารถโดดเด่นดังผู้อื่น เช่น การบริหาร การจัดการ หรือ...

JesusLoveYou
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 3

หลักฐานความเชื่อในพระคัมภีร์ 1. การวางมือเป็นความเชื่อและเป็นคำสอนพื้นฐานที่สุดของหลักข้อเชื่อของคริสเตียน ฮบ.6:1-2 “เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิตย์นั้น” 2. การวางมือเป็นการส่งต่อสิทธิอำนาจและของประทาน พระพรฝ่ายวิญญาณ มรดกฝ่ายวิญญาณที่มีมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิม ปฐก.48:14, 17-19 ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางไว้บนศีรษะมนัสเสห์ เหยียดมือออกไขว้กันเช่นนั้นเพราะมนัสเสห์เป็นบุตรหัวปี ฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิมก็ไม่พอใจ จึงจับมือบิดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบนศีรษะมนัสเสห์ โยเซฟเตือนบิดาว่า "ไม่ถูก คุณพ่อเพราะคนนี้เป็นหัวปี ขอพ่อวางมือขวาบนศีรษะคนนี้เถิด" บิดาก็ไม่ยอม ตอบว่า "พ่อรู้แล้ว ลูกเอ๋ย พ่อรู้แล้ว...

p19tk4j4ul1pha1o5u2r4umd1l9n7
19 ต.ค.

การอดอาหารอธิษฐาน ตอนที่ 2

เมื่ออดอาหาร จะมีอาการฝ่ายวิญญาณอย่างไร? 1. พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จะนำท่านให้ คิดถึง อดีต หรือ ฝัน หรือ เห็นภาพ บางคน บางเหตุการณ์ ที่มีผลต่อ จิตใจ จิตวิญญาณ ความเจ็บปวด หรือราก ที่ทำให้ ท่านอ่อนแอ...