พระวิญญาณบริสุทธิ์ Tag

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 7

แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราแล้ว และพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นกษัตริย์ในจิตใจของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น พระวิญญาณของพระเยซู เป็นพระวิญญาณของพระบิดา ก็คือสามเป็นหนึ่ง พระบิดาครอบครองจักรวาลและโลกนี้ เป็นผู้ประทานให้ เป็นผู้อนุญาต เป็นผู้ห้าม พระเยซูคริสต์เจ้าสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะว่าเป็นพระภาคหนึ่ง ของพระเจ้าที่เคยมาอยู่ในโลกนี้ เพื่อมารับความบาป มาเป็นปุโรหิต ตัวแทนปุโรหิตให้กับเรา ทุกวันนี้พระเยซูจึงคงอ้อนวอนอธิษฐานเผื่อเรา แต่ว่าเราแต่ละคนนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับพระเจ้า แล้วให้พระบิดาพระบุตรเข้าใจ...

p19tis8aui1p2j89r1a1b3cuf17a
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 6

คนที่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินกับพระองค์นั้น ก็จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ เพราะว่าในมุมของการดำเนินชีวิตเขาจะมีผลของพระวิญญาณ และผลของพระวิญญาณนั้นเป็นจริยธรรมที่สูงกว่าจริยธรรมในโลกนี้ จริยธรรมพระเยซูแตกต่าง จริยธรรมในโลก - จริยธรรมในโลกนี้บอกว่า ให้เรารักสันติ - แต่จริยธรรมของพระเยซูก็คือ ให้สร้างสันติ ก็คือ รักสงบยังไม่ใช่ แต่ต้องสร้างสันติขึ้นมาด้วย เป็นผู้ที่ไปสร้าง นี่คือจริยธรรมของพระเยซู จริยธรรมในโลกนี้ คือว่า “อย่าทำ แล้วมันจะผิด จะบาป” แต่จริยธรรมของพระเยซูก็คือ “แม้จะคิดก็อย่าเริ่มคิดเลย”...

Lights On Blue Background, Bright Blue Abstract Christmas Background With White Snowflakes
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 5

ผมจะยกตัวอย่างของแคทรีน คูลเมนต์ ให้ฟังวันหนึ่งหลังจากที่แคทรีน คูลเมนต์ เสียชีวิตพี่เลี้ยงของแคทรีน คูลเมนต์ ก็มาเป็นพี่เลี้ยงของเบนนี่ ฮิน และมีวันหนึ่งเบนนี่ ฮิน ก็ไปกับพี่เลี้ยงของแคทรีน คูลเมนต์ ดึกแล้ว ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่เบนนี่ ฮิน ต้องขึ้นเวทีเพื่อทำการประกาศทำพันธกิจ เบนนี่ ฮิน ก็บอกกับพี่เลี้ยงของแคทรีน คูลเมนต์ ว่าผมขอกลับไปอธิษฐานก่อน...

JesusLoveYou
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 4

ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ เดินไปกับพระวิญญาณ ชวนเชิญพระองค์ ทุกครั้งที่ผมทำพันธกิจในปีแรกๆ ผมกลัวมาก เพราะว่าเวลาวางมืออธิษฐานเผยพระวจนะส่วนตัว มันรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่มีใครเห็น สองสามปีมากเข้าๆ ต้องสอนในห้องประชุมใหญ่ปรากฏว่า ต้องทำตัวอย่างให้เห็น เช่น จะรักษาโรคต้องรักษาโรคต่อหน้าคนในที่ประชุม เผยในที่ประชุม ใหม่ๆ กลัวมาก บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระองค์ไม่ทำ ผมคงไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ขอร้องพระวิญญาณ ขอเมตตาด้วยเถอะ คือต่อหน้าที่ประชุมผมยืนมั่นคงมากเลยดูเหมือนเป็นมืออาชีพ...

q
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 3

พระเจ้าได้เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา ถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัส ได้มองเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นลักษณะของเนื้อหนัง แต่ว่าเราสามารถสัมผัสพระองค์ได้ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระองค์ หรือเป็นร่างกายของพระองค์ เราจึงเป็นคนที่สื่อสารกับพระเจ้า และพระเจ้าสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจึงพยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆ อีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ เมื่อเราทำงาน เราดำเนินชีวิต เรารับใช้พระเจ้า เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาร่วมทำกับเราได้ และร่วมรับใช้กับเราได้ เชิญพระองค์เข้ามา และเชิญให้พระองค์มีส่วนร่วม ตอนนี้ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์ใดที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดไว้ ก็อย่าตกใจหรืออย่ารู้สึกว่ามันจะแย่แล้ว...

p19tiuroetqmg9ma11f1c6u1d49c
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 2

เมื่อเราอยู่กับพระองค์ส่วนตัว ของผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นตีสามตีสี่ ผมก็จะลุกขึ้นมานั่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเชิญเสด็จมา สอนผมและนำผมที่จะนมัสการพระบิดาพระบุตร บางครั้งบทเพลงก็มาผมก็จะเริ่มร้องบทเพลงนั้น เพราะผมรู้ว่าถ้าบทเพลงนี้มาพระวิญญาณทรงนำละ ตอนนี้คนที่ไม่ชอบร้องเพลงนมัสการส่วนตัวนะครับ ก็จะเคลื่อนกับพระวิญญาณยากหน่อยนะครับ เพราะพระวิญญาณดลใจให้ร้องเพลงแต่คุณร้องเพลงนั้นไม่ได้ หรืออย่างที่สองก็คือว่า บางครั้งถ้อยคำแห่งคำสรรเสริญก็มา ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าพระวิญญาณนำให้สรรเสริญ หรือบางวันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็นั่งเงียบ ๆ อยู่กับพระเจ้า เป็นช่วงแห่งการฟังเสียงพระเจ้า หรือบางครั้งนั่งไปสักครู่หนึ่ง มีหน้าคนบางคนเกิดขึ้น...

p19tivjgee17v8p601tjtueq10f99
04 พ.ย.

แผ่นดินในใจ พระวิญญาณครอบครอง – ตอนที่ 1

พระเจ้าได้เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา ถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัส ได้มองเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นลักษณะของเนื้อหนัง แต่ว่าเราสามารถสัมผัสพระองค์ได้ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระองค์ หรือเป็นร่างกายของพระองค์ เราจึงเป็นคนที่สื่อสารกับพระเจ้า และพระเจ้าสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจึงพยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจ อย่างง่ายๆ อีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ เมื่อเราทำงาน เราดำเนินชีวิต เรารับใช้พระเจ้า เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมทำกับเราได้และร่วมที่จะรับใช้กับเราได้ เชิญพระองค์เข้ามา และเชิญให้พระองค์มีส่วนร่วม ตอนนี้ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดไว้ก็อย่าตกใจหรืออย่ารู้สึกว่ามันจะแย่แล้ว เพราะว่าเราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามา พระองค์ก็จะเข้ามา...

pexels-photo
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 5 : คริสตจักรแห่งของประทาน

คำว่า “คริสตจักร" หมายถึง คนที่มีชีวิต ที่กลับใจใหม่ มาอยู่ร่วมกัน เชื่อเหมือนกัน ค่านิยมในพระวจนะพระเจ้า และคริสตจักรคือ เราทุกคน ที่เคลื่อนไหวในที่ทำงานและมาประชุมร่วมกัน ค่านิยมหลักคือ ถูกสร้างเป็นสาวกเพื่อการรับใช้ตามของประทาน แต่ไม่ใช่ การบริหาร กิจกรรม พิธีกรรม ตามโครงสร้าง ถ้าแบบนั้นเราจะไม่สามารถใช้ของประทานได้เลย เพราะว่า...

photo-1429051781835-9f2c0a9df6e4
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 4 : เราจะไม่เข้าใจเสียงที่พระเจ้าตรัสหากไม่มีพระคำนำชีวิต

ในพระธรรมยอห์น บทที่ 16 ข้อที่ 12 – 13 กล่าวว่า “ 12 เรายังมีอีกหลายอย่าง ที่จะบอกแก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ 13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น” ผมจะอธิบายคำว่า “ตรัสโดยไม่พลการ” คนที่เคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อ้างพระนามพระองค์ตรัสโดยพลการ...

mt-cook
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 : เราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณ

ในเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 11-14 พูดอย่างชัด ว่า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่หันไปเหมาจากคำสอน ลมปากต่างๆ และสู่ความไพบูลย์เต็มที่ ย่อมหมายถึงว่า จนวันหนึ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆ พระวิญญาณจะนำเราไปตามที่พระองค์ได้ทรงลิขิต พระเยซูจึงบอกว่า เมื่อพระองค์ไปนั้น มันเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทุกคนเลย เพราะท่านทุกคนถูกลิขิตให้ไปรับใช้ที่ไหน พระองค์ก็จะอยู่กับพวกเขาทุกคน ในเวลาเดียวกันถึงแม้เขาอยู่คนละสถานที่...