พระวิญญาณ Tag

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4
17 ต.ค.

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าทันทีท่านจะได้รับของประทานจากพระเจ้า 1 อย่าง (1 คร.12:7) ของประทานที่ท่านได้รับจะเป็นความสามารถพิเศษที่นำมาปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร   ทำให้ คริสตจักรเจริญขึ้น (1 คร.14:12)   จึงสรุปได้ว่าการเจริญขึ้นของคริสตจักรและชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่ที่กับการใช้ของประทานที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ความเข้าใจในเรื่องของประทาน 1. เราทุกคนไม่ควรเก็บไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ในงานคริสตจักร กลุ่ม ฯลฯ (ไม่ใช่เก็บไว้ใช้งานส่วนตัว เพื่อตนเอง) 2. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้ว   พระองค์จะไม่เอาคืนนอกจากผู้นั้นไม่นำมาใช้ชีวิตเขาก็จะไม่เกิดผลเลย...

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c
17 ต.ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า "รูอัค" แทนคำว่า "ฤทธิ์"  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า "รูอัค" ...

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 3 เรื่อง รักษาวิหารหลังนี้ ให้ดี

อาจารย์เปาโลถึงพูดใน 1โครินธ์ บทที่ 3 ข้อ 16 กล่าวว่า เราเป็นวิหารของพระองค์เมื่อเราเป็นวิหารของพระองค์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานในร่างกายของเรานี่เอง  ให้เรารู้สำนึกผิดชอบ  ให้เรารู้แจ้งเรื่องความชอบธรรม  เรื่องการพิพากษา  และเราก็จะพูดสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า    ให้เรานึกถึงภาพพระคัมภีร์เดิม  พระคัมภีร์เดิมเมื่อพูดถึงพลับพลาหรือวิหาร  จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนลึกที่สุด คือ อภิสุทธิสถานนั้น เป็นส่วนที่พระเจ้าประทับ มหาปุโรหิตเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ ส่วนข้างนอก  เป็นส่วนวิสุทธิสถานเป็นส่วนที่ปุโรหิตรับใช้อยู่ภายนอก  แต่ว่าปุโรหิตจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานได้ปีละครั้งเท่านั้น ...

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 2 ให้พระวิญญาณเป็นหุ้นส่วนกับเรา

อาจารย์เปาโลจึงพูดกับชาวโครินธ์ให้พวกเขาได้เห็นว่าฝ่ายคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณเท่านั้นจะสามารถเข้าใจเรื่องของพระวิญญาณได้ ให้เรามาดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่ง  ในพระธรรม 2 โครินธ์ 13:11-12, 14 ซึ่งจะพูดถึงความสัมพันธ์ ของพระวิญญาณที่ชัดมาก ๆ และสำคัญมาก ๆ ก็คือ “11ในที่สุดพี่น้องทั้งหลาย  ขอลาก่อน  ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี  จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า  จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน 12จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์”       ...

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 1 เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของท่าน

พระธรรมยอห์น บทที่ 16 :6-7 “ 6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านแล้ว จิตใจของท่าน จึงมีแต่ความทุกข์โศก 7อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้น ก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จ มาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราสังเกตุประโยคหนึ่งสำคัญมาก “องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน” องค์พระผู้ช่วยในประโยคนี้ คือ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ และคำว่าองค์พระผู้ช่วยในความหมายเดิม  ภาษาเดิม คือ  คนที่เหมือนกับพระเยซูทุกอย่าง...