รู้จักพระเจ้า Tag

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
17 ต.ค.

พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติสมาในการพูดภาษาแปลกๆ)

มีหลายคำที่ใช้ในการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่น การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ, การประกอบด้วยพระวิญญาณ, การรับพระราชทานฤทธิ์เดชและที่เรากำลังศึกษาวันนี้ คือ "รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดภาษาแปลกๆ" ความหมาย การถูกควบคุม ครอบคลุม เติมจนเต็มล้น ถูกฝัง หรือถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนการรับบัพติศมาในน้ำ ลักษณะเหมือนร่างกายของท่านจุ่มลงในน้ำจนมิด แต่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ชีวิตของท่านถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนมิดในชีวิต พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับพระราชทานฤทธิ์เดช พระพรที่ 1  เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน กจ.1:8 พระพรที่ 2  ...

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c
17 ต.ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า "รูอัค" แทนคำว่า "ฤทธิ์"  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า "รูอัค" ...

pexels-photo
17 ต.ค.

ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

1. ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งสากลสถิต (ยน.1:48, 3:13) จากคำสั่งที่ทรงกำชับสาวกให้ปรนนิบัติ ประกาศเรื่องของแผ่นดินพระเจ้า ทรงย้ำยืนยันการปฏิบัติการของสาวกว่า "นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์ กว่าจะสิ้นโลก" จากคำสัญญานี้ คริสตชนทุกยุคทุกสมัยยืนยันได้จากการสำแดงอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์ต่อมวลชนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนที่หมดหวังได้พบหวัง จากโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า จากคนที่ใช้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยพระวิญญาณของพระองค์รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ 2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจ ฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และไม่มีขีดจำกัด (มก.1:27,...

dawn-nature-sunset-trees
16 ต.ค.

คุณธรรมของพระเจ้า

คุณธรรมคืออะไร? คุณธรรมคือ "ความดี" หรือ "หน้าที่อันจำต้องมีอยู่เอง" เช่น ความกรุณา, ความยุติธรรม, ความรัก, ความสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระราชา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะของพระเจ้า คุณธรรมของผีปีศาจ ดังที่ทราบ ไสยศาสตร์ ภูติ ผี ปีศาจ วิญญาณชั่วต่าง ๆ...

q
15 ต.ค.

การสังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า

สดด.25:12   “ผู้ใดเล่าที่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้” เราต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกเหตุการณ์ในชีวิต  พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและควบคุมทั้งสิ้น   สดด.48:259, 38:8, อพย.35:14  พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนด มีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตบุตรของพระองค์  ยรม.29:11-13 การทรงนำของพระเจ้ามีหลายทางเช่น ผ่านทางพระคัมภีร์ (2ทธ.3:16  พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอน ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และอบรมในทางธรรม 1คร.14:36-37  ใครถือผู้ใดถือว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ หรือฝ่ายวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านเป็นดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า) ผ่านทางการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ...

d2
15 ต.ค.

จะรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้า

หนึ่ง รู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงของพระเจ้า 1)เสียงนั้น  เป็นเสียงแปลกๆ ที่ไม่ใช่เสียงเรา 2เป็นเสียงพูด หรือได้ยินที่ ไม่เสริมสร้าง •    นำไปสู่เนื้อหนัง การทำความทำบาป •     ข่มขู่ กดดัน ไม่ใช่ความรักและการหวังดี และนำการเยียวยา รักษา 3)ไม่มีพระคำสนับสนุน ในบริบทนั้นๆเลย  คือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า  ผิดพระลักษณะอันบริสุทธ์ของพระองค์ •    สังเกตุ ไม่เกี่ยวกับวิธีการ  แต่เกี่ยวกับข้อมูลที่มา...

q
15 ต.ค.

พระเจ้า GOD ฮบ. 11:1-2

ฮบ. 11:1-2 "บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง" ในโลกนี้มีพระอยู่มากมายที่มนุษย์ได้แต่งตั้ง หรือเรียกหาให้เป็น "พระ" เช่น พระอาทิตย์, พระจันทร์ แม้กระทั่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพระมาก บ้างก็เอาเศษผมมารวมกันใส่กระปุกนำไปไว้บนหิ้งแล้วนมัสการกราบไหว้ ประเทศอินเดียก็มีพระมากมาย แม้กระทั่งโคก็นับถือเป็นพระ ซึ่งเราอาจได้ยินมากต่อมาก มีหลายลำดับตามยศตำแหน่ง แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักจะแสวงหาคือสิ่งสากลโลก หลายคนอธิษฐาน...

q
15 ต.ค.

การฟังเสียงพระเจ้า

หนึ่ง ทำไมต้องฟังเสียงพระเจ้า มีบางเรื่องที่พระเจ้าอยากทำแต่ เราไม่อยากทำ เช่น เปาโลอยากประกาศกับตนยิว ตายเพื่อยิว เเต่พระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนต่างชาติ จึงให้ชาวมาซิโดเนียมาเข้าฝัน เปาโล ให้ท่านไปประกาศกับชาวมาซิโดเนีย แต่เปรโตรอยากประกาศกับต่างชาติ แต่พระเจ้ากลับให้ท่าน ไปประกาศกับคนยิว นั่นแหละคือ ที่มาของการฟังเสียง และการเชื่อฟัง ของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ ไม่เสียเวลา กับเรื่องบางเรื่อง...

q
15 ต.ค.

พระคริสต์เป็นพระเจ้า

การที่ท่านมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น ท่านต้องแยกแยะและตระหนักอยู่เสมอว่า ท่านไม่ได้เชื่อในพระศาสนาองค์ใดองค์หนึ่ง แต่เชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงแท้ สามารถช่วยจิตวิญญาณ รักษาปกป้องท่านได้ ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ไม่ต้องเรียนรู้ ตรัสรู้ หรือบรรลุ ไม่มีวันเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องศึกษา แต่ทรงเป็นพระเจ้าดำรงค์อยู่นิจนิรันดร์ พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนดังมนุษย์ แต่สภาพของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแน่แท้ที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้ 1. พระองค์ทรงเป็นอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ (ยน.1:...